بهتره از رنگ های فلت و یک پک آیکن استفاده کنی تا نتیجش خوب بشه.