با سلام . من وقتی صفحه مدیریت کاربران رو میسازم در قسمت حذف کاربر پس از وارد کردن نام کاربری و زدن دکمه حذف ارور زیر رو میده ....

Incorrect table name لطفا راهنمایی کنید . در ضمن از سورس نرم افزار دریمویور استفاده میکنم.
کدها هم این هستن:

کد:
<?php require_once('../Connections/db.php'); ?> <?php function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "") { $theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) : $theValue; switch ($theType) { case "text": $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; break; case "long": case "int": $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; break; case "double": $theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) . "'" : "NULL"; break; case "date": $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; break; case "defined": $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue; break; } return $theValue; } if (!function_exists("GetSQLValueString")) { function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "") { if (PHP_VERSION < 6) { $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue; } $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue); switch ($theType) { case "text": $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; break; case "long": case "int": $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; break; case "double": $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL"; break; case "date": $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; break; case "defined": $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue; break; } return $theValue; } } $editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']); } if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) { $insertSQL = sprintf("INSERT INTO `admin` (username, password) VALUES (%s, %s)", GetSQLValueString($_POST['username'], "text"), GetSQLValueString($_POST['password'], "text")); mysql_select_db($database_db, $db); $Result1 = mysql_query($insertSQL, $db) or die(mysql_error()); $insertGoTo = "adminpanel.php"; if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?"; $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING']; } header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo)); } if ((isset($_POST['txt_deletuser'])) && ($_POST['txt_deletuser'] != "")) { $deleteSQL = sprintf("DELETE FROM ``admin`` WHERE username=%s", GetSQLValueString($_POST['txt_deletuser'], "text")); mysql_select_db($database_db, $db); $Result1 = mysql_query($deleteSQL, $db) or die(mysql_error()); $deleteGoTo = "user_add.php"; if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { $deleteGoTo .= (strpos($deleteGoTo, '?')) ? "&" : "?"; $deleteGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING']; } header(sprintf("Location: %s", $deleteGoTo)); } if ((isset($_POST['txt_deletuser'])) && ($_POST['txt_deletuser'] != "")) { $deleteSQL = sprintf("DELETE FROM admin WHERE username=%s", GetSQLValueString($_POST['txt_deletuser'], "text")); mysql_select_db($database_db, $db); $Result1 = mysql_query($deleteSQL, $db) or die(mysql_error()); $deleteGoTo = "user_add.php"; if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { $deleteGoTo .= (strpos($deleteGoTo, '?')) ? "&" : "?"; $deleteGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING']; } header(sprintf("Location: %s", $deleteGoTo)); } $maxRows_userlist = 10; $pageNum_userlist = 0; if (isset($_GET['pageNum_userlist'])) { $pageNum_userlist = $_GET['pageNum_userlist']; } $startRow_userlist = $pageNum_userlist * $maxRows_userlist; mysql_select_db($database_db, $db); $query_userlist = "SELECT username, password FROM `admin`"; $query_limit_userlist = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_userlist, $startRow_userlist, $maxRows_userlist); $userlist = mysql_query($query_limit_userlist, $db) or die(mysql_error()); $row_userlist = mysql_fetch_assoc($userlist); if (isset($_GET['totalRows_userlist'])) { $totalRows_userlist = $_GET['totalRows_userlist']; } else { $all_userlist = mysql_query($query_userlist); $totalRows_userlist = mysql_num_rows($all_userlist); } $totalPages_userlist = ceil($totalRows_userlist/$maxRows_userlist)-1; ?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <link href="admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <title>مدیریت سایت</title> <style type="text/css"> <!-- .style1 { color: #0033FF } --> </style> </head> <body> <div id="all"> <div id="header"> <h1>به صفحه مدیریت وبسایت بیمارستان سبلان خوش آمدید</h1> <img src="../admin-images/administrator-icon.png" /> </div> <div id="menu"> <ul> <li><a href="adminpanel.php">صفحه اصلی</a></li> <li><a href="#">خروج</a></li> </ul> </div> <div id="content"> <form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" name="form1" id="form-adduser"> <table width="325" align="center"> <tr valign="baseline"> <td nowrap="nowrap" align="right">نام کاربری:</td> <td><input type="text" name="username" value="" size="32" /></td> </tr> <tr valign="baseline"> <td nowrap="nowrap" align="right">رمز عبور:</td> <td><input type="password" name="password" value="" size="32" /></td> </tr> <tr valign="baseline"> <td nowrap="nowrap" align="right">&nbsp;</td> <td><input type="submit" name="button" id="btn-reset" value="بازنویسی" /> <input type="submit" value="درج کاربر" id="btn-adduser"/></td> </tr> </table> <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1" /> </form> <table width="378" border="1"> <tr bgcolor="#999999"> <td>username</td> <td>password</td> </tr> <?php do { ?> <tr> <td><?php echo $row_userlist['username']; ?></td> <td><?php echo $row_userlist['password']; ?></td> </tr> <?php } while ($row_userlist = mysql_fetch_assoc($userlist)); ?> </table> <form id="form-deletuser" name="form2" method="post" action=""> <label for="txt_deletuser">کاربر برای حذف</label> <input type="text" name="txt_deletuser" id="txt-deletuser" /> <input type="submit" name="button2" id="btn-deletuser" value="حذف" /> </form> <p>&nbsp;</p> </div> <div id="footer"></div> </div> <!--end all--> </body> </html> <?php mysql_free_result($userlist); ?>