درود

برای این کار :

ادمین سی پی ---> استایل ها و قالب ها --->
جست و جو در استایل ها و قالب ها ---> کد زیر رو جست جو کنید :

کد PHP:
 MEMBERINFO 


سپس ؛

کد زیر رو پیدا کنید :


<
کد PHP:
button class="floatright userprof_button hidden" id="profile_customization_button"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/userprofile/paintbucket_icon.png" alt=""/>&nbsp;{vb:rawphrase customize_my_profile}</button
و آن را حذف کنید !

موفق باشید