درود

چطور میتونیم برای یک گروه کاربری خاص با استفاده از کد یک مقدار قرار دهیم ؟؟

کد مشابهی هست که برعکس کد درخواستی ام عمل میکند و یک مقدار رو که در پست بیت همه کاربران هست فقط برای یک گروه کاربری نمایش میدهد

<vb:if condition="is_member_of($bbuserinfo, 1,2,3)">

در پست بیت یک مقدار قرار میدهیم که تنها گروه های کاربری 1 و 2 و 3 بتوانند مشاهده کنند !!

ولی
با کدام کد میتونیم برای یک گروه کاربری یک مقدار قرار دهیم که مثلا فقط در پست بیت آن گروه کاربری برای همه نشان داده شود
یعنی مثلاً گروه کاربری مدیر سایت رو پست بیت خاصی براش تعریف کنیم