خیر درگاه پرداخت آنلاین ندارم. برای اختصاصی واقعا قیمت کم گفتم! دیگه تخفیف هم بدم