درود

ادمین سی پی -----> قالب ها و استایل -----> جست و جوی در قالب ها ----->memberaction_dropdown

کد زیر را پیدا کنید :

کد PHP:
{vb:raw memberinfo.musername
سپس کد زیر را زیر آن قرار دهید :

کد PHP:
<font size="7"> </font
- با تغییر عدد 7 سایز نام کاربری را تغییر دهید !