من یه گروه کاربری دارم که تعدادی یوزر در اون گروه تعریف شدن.حالا من میخواهم اون کاربرا رو از اون گروه خارج کنم و به گروه دیگری مننتقل کنم یا از اون گروه حذفشون کنم.مشکل اینجاست که چیزی بنام جابجایی وجود نداره و تعدادشون هم زیاده نمیشه تک تکشون رو منتقل کنم و از اون گروه هم میخواهم حذف کنم گویا میخواهد اون یوزرو بطور کل حذف کنه!ومیگه پستهاش هم میره تو حساب مهمان
راه حلی هست؟