دوستان به یک کسی که بتونه برام کنترل پنل کلکسو نصب کنه و برام بک اپ هارو از سی پنل به کلکسو ریستور کنه نیازمندم هزینه اش هم هرچی بشه میدم بهش