دوستان عزیز انواع آیدی یاهو ( آنتی دی اکتیو ) موجود می باشد !
verizon.net ( Master Full Paymented - 10 Sub ) = 70 T
xtra.co.nz ( Master pw changable 10 sub ) = 15 T
rogers.com ( Master pw changable 10 sub ) = 15 T
sbcglobal.net ( Master 20 sub ) = 15 T
yahoo.cn = 2 T
با آنتی دی اکتیو کردن آیدی خودتون میتونید تا حد زیادی از دی اکتیو شدن و سو استفاده جلوگیری کنید !