درود

وقتی روی نقل و قول کلیک میشه میره به ادیتور پیشرفته ! میخوام به پاسخ سریع بره. چیکار کنم؟