سلام .

یک راست میریم سراغ اصل مطلب

شات :برای قرار دادن چنین اطلاعیه ای ابتدا کد های زیر رو در انتهای header قرار دهید :

کد:
<vb:if condition="$show['member']"><div class="m-mah_vbiran">
تست وی بی ایران :دی
</div></vb:if>
سپس کد های زیر رو در additional.css اضافه کنید :

کد:
.m-mah_vbiran {
background: #3498db;
position: fixed;
z-index: 90;
right: 20px;
bottom: 20px;
padding: 5px;
display: flex;
width: 250px;
color: #ecf0f1;
border: 3px solid rgba(0, 0, 0, 0.06);
border-radius: 6px;
-webkit-border-radius: 6px;
-moz-border-radius: 6px;
-ms-border-radius: 6px;
-o-border-radius: 6px;
box-shadow: 0px 0px 0px 2px rgba(0, 0, 0, 0.13);
}
با تشکر از بچه های بالا و مهدیار و فرشاد

وی بی ایران