سلام دوستان!

امروزمیخوام یکی دیگه ازسرویس های آپ هاست روبهتون معرفی کنم!

افزایش بازدید:
افزایش بازدیدمیتواندتاثیرزیادی در:

*افزایش اعضا
*افزایش فروش
*کاهش رنک

شماداشته باشد!

حالاآپ هاست اینکارروبرای شماانجام میدهد!


آپ هاست کاری میکندکه شمابه صفحه ی اول گوگل بیایید!


بازدیدروزانه؟
شماباپرداخت فقط25000تومان میتوانیدبازدیددائمی داشته باشید!

ببینیددوستان بازدیدهایک دقیقه ای ویک روزه نیست بلکه دائمی خواهدبود!

مثال؟

مثلاسایت جوک سرا: joksara.tk

روی این وبلاگ حدودا12روزکارشددرسه ماهه پیش وتاالآن بازدیدروزانه بین50تا100راداردچون فقط15000تومان پرداخت کرده است!این بازدیدهابیشترازگوگل است!

دوستان این بازدیدخودکارنیست ماسایت شمارابه نوعی سئومیکنیم!

یامثلاانجمن آپ فروم که تازه یه هفته هست راه افتاده!

کافی است کلمه آپ فروم رادرگوگل سرچ کنیدتاببینیدرتبه ی اول هست یانه!


البته ماسایت شماراباکلمه ای که شمابخواهیدبه گوگل میدهیم وبرای انجمن آپ فروم کلمه آپ فروم روسئوکردیم!

همچنین ماآمارشمارابطوردائم افزایش میدهیم بطوری که اگرشمادوروزبازدیدتان ازآن بازدیدی که خواستیدپایین ترآمدهزینه بطورکامل برگشت داده میشود!

دوستان مابه شمایک تضمین دیگه هم میدهیم|تضمین خوانده شدن مطالب سایتتان|مطمئن باشیدسایت تمامی مطالب سایت شماخوانده خواهدشد(باضمانت بازگشت وجه)

دوستان توجه اشته باشندکه بازدیدکنندگان ایرانی خواهندبودوتمامی مطالب شماخوانده خواهدشد!

حالادوستان سوالی هست درخدمتم؟

برای سفارش کافیست پیامک دهید: 09376914788