خوب اگر بخوام رنگی که پشت او نوشتس تغییر یدم باید چیکار کنم ؟؟