تبلیغات در اینترنتتبلیغات در اینترنت
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

مقاله: آموزش زیباسازی پست بیت به سبک جدید | نام سبک : AREF

  1. آموزش زیباسازی پست بیت به سبک جدید | نام سبک : AREF »

   آموزش زیباسازی پست بیت به سبک جدید | نام سبک : AREF

   نگارش: , by (کاربر سایت)
   2014/06/15 10:53 PM
   امتیاز: 

   درود

   شات :   برای این کار :

   ادمین سی پی --> استایل ها & قالب ها --> جستجو در قالب --> postbit_legacy

   و کد هاش رو جایگزین کنید با کد زیر :

   کد PHP:
   <vb:if condition="$post[postcount]==1"
   <!--
   postbit--> 
   <
   li class="postbit postbitim postcontainer" id="post_{vb:raw post.postid}"
       <
   div class="postdetails_noavatar"
           <
   div class="posthead"
                           <
   vb:if condition="$show['inlinemod']"><label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"></vb:if> 
                                   <
   span class="postdate {vb:raw post.statusicon}"
                                           <
   vb:if condition="$show['announcement']"
                                                   <
   span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span
                                           <
   vb:else /> 
                                                   <
   span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span
                                           </
   vb:if> 
                                   </
   span
                                   <
   span class="nodecontrols"
                                           <
   vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid'] AND !$show['moderated']"
                                                   <
   a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="postcounter">[{vb:raw post.postcount}]</a><a id="postcount{vb:raw post.postid}" name="{vb:raw post.postcount}"></a
                                           </
   vb:if> 
                                           <
   vb:if condition="$show['inlinemod']"
                                                   <
   input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" /> 
                                           </
   vb:if> 
                                   </
   span
                           <
   vb:if condition="$show['inlinemod']"></label></vb:if> 
           </
   div

           <
   div class="userinfo<vb:if condition="!$show['avatar']">_noavatar</vb:if>"
               <
   div class="contact"

                   <
   vb:if condition="$show['avatar']"
                                       <
   a href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}"
                           <
   vb:if condition="$post.avatarurl"
                           <
   div class="postbit_avatar1"><img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" /></div
                           </
   vb:if> 
                       </
   a
                   </
   vb:if> 

                   <
   div align="center" class="username_container"
                       <
   vb:if condition="$post['userid']"
                           {
   vb:raw memberaction_dropdown
                           <
   br /><br /> 
                       <
   vb:else /> 
                           <
   span class="username guest">{vb:raw post.username}</span
                       </
   vb:if> 
                       <
   span class="usertitle"
                           :: {
   vb:raw post.usertitle} :: 
                       </
   span
                       <
   vb:if condition="$post['rank']"
                           <
   span class="rank">{vb:raw post.rank}</span
                       </
   vb:if> 

                                           {
   vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left
                       <
   vb:if condition="$post['userid']"
                           <
   div class="imlinks"
                               {
   vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon
                           </
   div
                       </
   vb:if> 
               <!-- 
   add friend -->                           
                       <
   div class="web_site_infos"
   <
   div class="infos_add"><span><a rel="nofollow" href="profile.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addlist&amp;userlist=friend&amp;u={vb:raw post.userid}"   style="color: #E96D10;"><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/+ami.png" alt="{vb:rawphrase Ajouter_x_comme ami, {vb:raw user.username}}" /></a></span
   <
   span><a rel="nofollow" href="private.php?{vb:raw session.sessionurl}do=newpm&amp;u={vb:raw post.userid}"  style="color: #E96D10;"><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/envoier.png" alt="{vb:rawphrase Ajouter_x_comme ami, {vb:raw user.username}}" /></a></span
                       <
   vb:if condition="$show['reputationlink']"
                       <
   span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><class="popupctrl reputation" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase add_reputation}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/reputation.png" alt="{vb:rawphrase add_reputation}" />&nbsp;</a></span
                       </
   vb:if> 
                                                   </
   div
                       </
   div>              
               <!-- 
   add friend --> 
            <!--
   ForumInfo--> 
   <
   vb:if condition="$post[field5]"><fieldset class="web_site_infos" 
   <
   legend style="font-size: 11px; font-family: tahoma; color: #842803; margin:0px ;"><font face="Tahoma" size="2">Mon Site Web</font></legend
   <
   table
       <
   tr
           <
   td align="left"><font  color="#5592B4">&nbsp;Nom:</font> <font size="1px"><a target="_blank" href="{vb:raw post.field7}">{vb:raw post.field6}</a></font></td
       </
   tr
       <
   tr
           <
   td align="left"><font  color="#5BC3D6">&nbsp;Version:</font> <font size="1px">{vb:raw post.field8}</font></td
       </
   tr
   </
   table
   </
   fieldset
   </
   vb:if> 
            <!--
   ForumInfo--><br /> 
   <
   div align="center"><br /><br /></div></div
                    

               </
   div
               <
   vb:if condition="$post['userid']"
                   <
   div class="userinfo_extra"
                       <
   dl class="userstats"
                            <
   vb:if condition="$post['userid']"
                             <
   dl class="postbit_userinfo1">Statut: {vb:raw post.onlinestatus}</dl></vb:if> 

               <!--
   userinfo--> 
               <
   br /> 
                       <
   vb:if condition="$post['joindate']"><dl class="postbit_userinfo1">{vb:rawphrase join_date}: {vb:raw post.joindate}</dl></vb:if> 
                       <
   vb:if condition="$post['field2']"><dl class="postbit_userinfo1">{vb:rawphrase location_perm}: {vb:raw post.field2}</dl></vb:if> 
                       <
   vb:if condition="$post['age']"><dl class="postbit_userinfo1">{vb:rawphrase age}: {vb:raw post.age}</dl></vb:if> 
                       <
   dl class="postbit_userinfo1">{vb:rawphrase 'posts'}: {vb:raw post.posts}</dl
                       <
   vb:if condition="$post['reputation']"><dl class="postbit_userinfo1">{vb:rawphrase reputation}: {vb:raw post.reputation}</dl></vb:if> 
                           <!--
   userinfo--> 
   <
   vb:if condition="$show['reputation']"><vb:if condition="$show['reppower']"><dl class="postbit_userinfo1">{vb:rawphrase reppower}: {vb:raw post.reppower}</dl></vb:if></vb:if> 
   <!--
   userinfo--> 
                       <
   vb:if condition="$post['field5']"><dl class="postbit_userinfo1">sexe : {vb:raw post.field5}</dl></vb:if> 
                       {
   vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts
               <!--
   userinfo--> 
               <!--
   userinfo +--> 
                           <
   vb:if condition="$show['reputation']"
                           <
   dl class="postbit_userinfo1" title="{vb:raw prepared.username} {vb:raw prepared.level}">Force
                           <
   vb:each from="reputationdisplay" value="row"
                            <
   img class="{vb:raw row.class}" src="{vb:stylevar imgdir_reputation}/reputation_{vb:raw row.posneg}{vb:raw row.imgext}" alt="" />{vb:raw row.rowend
                            </
   vb:each
                            </
   dl
                            </
   vb:if>  
                          <!--
   userinfo +--> 


                       </
   dl
                       <
   vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']"
                       <
   dl class="user_rep"

                           <
   vb:if condition="$show['infraction']"
                               <
   dt>{vb:rawphrase infractions}</dt
                               <
   dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd
                           </
   vb:if> 
                       </
   dl
                       </
   vb:if> 
                       {
   vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right
                   </
   div
               </
   vb:if> 
           </
   div
       </
   div

       <
   div class="postbody"
           {
   vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start
           <
   div class="postrow"
           <
   vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon'] OR $show['inlinemod']"
           <
   h2 class="posttitle icon"
               <
   vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title
           </
   h2
           </
   vb:if> 
                   <
   vb:if condition="$post['isfirstshown']"
                       {
   vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start
                       {
   vb:raw ad_location.thread_first_post_content
                   </
   vb:if> 
                   <
   vb:if condition="$post['islastshown']"
                       {
   vb:raw ad_location.thread_last_post_content
                   </
   vb:if> 
           <
   div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>"
               <
   div id="post_message_{vb:raw post.postid}"
                   <
   blockquote class="postcontent restore"
                       {
   vb:raw post.message
                   </
   blockquote
               </
   div

               <
   vb:if condition="$show['attachments']"
               <
   div class="attachments"

               <
   vb:if condition="$show['thumbnailattachment']"
                   <
   fieldset class="postcontent"
                       <
   legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend
                       {
   vb:raw post.thumbnailattachments
                   </
   fieldset
               </
   vb:if> 

               <
   vb:if condition="$show['imageattachment']"
                   <
   fieldset class="postcontent"
                       <
   legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend
                       {
   vb:raw post.imageattachments
                   </
   fieldset
               </
   vb:if> 

               <
   vb:if condition="$show['imageattachmentlink']"
                   <
   fieldset class="postcontent"
                       <
   legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend
                       <
   ul
                       {
   vb:raw post.imageattachmentlinks
                       </
   ul
                   </
   fieldset
               </
   vb:if> 

               <
   vb:if condition="$show['otherattachment']"
                   <
   fieldset class="postcontent"
                       <
   legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend
                       <
   ul
                       {
   vb:raw post.otherattachments
                       </
   ul
                   </
   fieldset
               </
   vb:if> 

               <
   vb:if condition="$show['moderatedattachment']"
                   <
   fieldset class="postcontent"
                       <
   legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend
                       <
   ul
                       {
   vb:raw post.moderatedattachments
                       </
   ul
                   </
   fieldset
               </
   vb:if> 

               </
   div
               <!-- / 
   attachments --> 
               </
   vb:if> 


           </
   div
               <
   vb:if condition="$show['postedited']"
               <!-- 
   edit note --> 
               <
   blockquote class="postcontent lastedited"
   <!--                        <
   img src="{vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.png" alt="" /> --> 
                   <
   vb:if condition="$show['postedithistory']"
                       {
   vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, 
                           {
   vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}} 
                   <
   vb:else /> 
                       {
   vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}} 
                   </
   vb:if> 
                   <
   vb:if condition="$post['edit_reason']"
                       <
   span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason
                   </
   vb:if> 
               </
   blockquote
               <!-- / 
   edit note --> 
                          </
   vb:if> 
                           {
   vb:raw template_hook.postbit_signature_start}     
                   {
   vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig
                   <
   vb:if condition="$post['signature']"
           <
   div align="center"
   <
   table border="0" width="95%" cellspacing="0" cellpadding="0"
       <
   tr
           <
   td><fieldset    class="postcontent_1"
                       <
   legendSignature : <span class="username guest" style="font-weight: bold;"><a href="{vb:link member, {vb:raw post}}">{vb:raw post.username}</span></a></legend
                       <
   div align="center"
                           <
   blockquote>{vb:raw post.signature}</blockquote
                   </
   div>     
                   </
   fieldset></td
       </
   tr
   </
   table


               </
   div></vb:if> 

               {
   vb:raw template_hook.postbit_signature_end
       </
   div
       <
   div class="postfoot"
           <
   div class="textcontrols"
               <
   span class="postcontrols"
                   <
   img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif"  alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" /> 
                   <
   vb:if condition="$post['editlink']"
                       <
   class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a
                       <
   span class="seperator">&nbsp;</span
                   </
   vb:if> 

                   <
   vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']"
                       <
   a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a
                       <
   span class="seperator">&nbsp;</span
                   </
   vb:if> 
                   <
   vb:if condition="$post['replylink']"
                       <
   a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" ><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> <vb:if condition="$post['forwardlink']">{vb:rawphrase reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase reply_with_quote}</vb:if></a
                       <
   span class="seperator">&nbsp;</span
                   </
   vb:if> 
                   <
   vb:if condition="$show['multiquote_post']"
                       <
   class='multiquote' href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a
                   </
   vb:if> 
               </
   span

               <
   span class="postlinking"
                   <
   vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'"
                       <
   vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1"
                           <
   a href="{vb:raw $promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a
                                                 <
   span class="seperator">&nbsp;</span
                       </
   vb:if> 
                   </
   vb:if> 
                   {
   vb:raw template_hook.postbit_controls

                   {
   vb:raw post.iplogged
                   <
   vb:if condition="$post['forwardlink']"
                       <
   class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow" ><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reply_40b.png" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a
                       <
   span class="seperator">&nbsp;</span
                   </
   vb:if> 

                       <
   vb:if condition="$show['reputationlink']"
                       <
   span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><class="popupctrl reputation" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase add_reputation}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase add_reputation}" />-->&nbsp;</a></span
                       </
   vb:if> 

                       <
   vb:if condition="$show['infractionlink']"
                       &
   nbsp;<class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp
                       </
   vb:if> 
                       <
   vb:if condition="$show['reportlink']"
                       &
   nbsp;<class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp
                       </
   vb:if> 

                       <
   vb:if condition="$show['moderated']"
                           <
   img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" /> 
                       </
   vb:if> 
                       <
   vb:if condition="$show['spam']"
                           <
   img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" /> 
                       </
   vb:if> 
                       <
   vb:if condition="$show['deletedpost']"
                           <
   vb:if condition="$show['managepost']"
                               <
   class="deleted" href="postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase manage}" /> --> &nbsp;</a
                           <
   vb:else /> 
                               <
   img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" /> 
                           </
   vb:if> 
                       </
   vb:if> 
                       <
   vb:if condition="$show['redcard']"
                           <
   class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a
                           <
   vb:elseif condition="$show['yellowcard']" /> 
                               <
   class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a
                       </
   vb:if> 
               </
   span
           </
   div
       </
   div
       <
   hr /> 
   </
   li
   {
   vb:raw template_hook.postbit_end
   </
   vb:if> 


   <
   vb:if condition="$post[postcount]!=1"
   <!--
   Postbitlegacy--> 
   {
   vb:raw template_hook.postbit_start
   <
   li class="postbitlegacy postbitim postcontainer" id="post_{vb:raw post.postid}"
   <!-- 
   see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles --> 

       <
   div class="posthead"
           <
   vb:if condition="$show['inlinemod']"><label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"></vb:if> 
               <
   span class="postdate {vb:raw post.statusicon}"
                   <
   vb:if condition="$show['announcement']"
                       <
   span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span
                   <
   vb:else /> 
                       <
   span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span
                   </
   vb:if> 
               </
   span
               <
   span class="nodecontrols"
                   <
   vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid'] AND !$show['moderated']"
                       <
   a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="postcounter">[{vb:raw post.postcount}]</a><a id="postcount{vb:raw post.postid}" name="{vb:raw post.postcount}"></a
                   </
   vb:if> 
                   <
   vb:if condition="$show['inlinemod']"
                       <
   input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" /> 
                   </
   vb:if> 
               </
   span
           <
   vb:if condition="$show['inlinemod']"></label></vb:if> 
       </
   div
       <
   div class="postdetails"
           <
   div align="left" class="userinfo"

                           <!--
   avatr--> 
                           <
   br /> 
               <
   vb:if condition="$show['avatar']"

   <
   table
       <
   tr
                   <
   td
   <
   class="postuseravatar" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}"
                   <
   div align="center" class="postbit_avatar2"
               <
   div class="username_container"
                            <
   vb:if condition="$post['userid']"
                   {
   vb:raw memberaction_dropdown
               <
   vb:else /> 
                           <
   span class="username guest">{vb:raw post.musername}</span
               </
   vb:if> 
               <
   span class="usertitle"
                   :: {
   vb:raw post.usertitle} :: 
               </
   span
               <
   vb:if condition="$post['rank']"
                   <
   span class="rank">{vb:raw post.rank}</span
               </
   vb:if> 
               {
   vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left
                                    <
   img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" /></div></a
                                   </
   td
       </
   tr
   </
   table></vb:if> 
   <!--
   avatr--> 

               <
   vb:if condition="$post['userid']"
                   <
   hr /> 
               <!--
   userinfo--> 
               <
   br /> 
   <!-- 
   add friend -->                           
                       <
   div class="postbit_userinfo1"
   <
   div class="infos_add"><span><a rel="nofollow" href="profile.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addlist&amp;userlist=friend&amp;u={vb:raw post.userid}"   style="color: #E96D10;"><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/+ami_s.png" alt="{vb:rawphrase Ajouter_x_comme ami, {vb:raw user.username}}" /></a></span
   <
   span><a rel="nofollow" href="private.php?{vb:raw session.sessionurl}do=newpm&amp;u={vb:raw post.userid}"  style="color: #E96D10;"><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/envoier_s.png" alt="{vb:rawphrase Ajouter_x_comme ami, {vb:raw user.username}}" /></a></span
                       <
   vb:if condition="$show['reputationlink']"
                       <
   span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><class="popupctrl reputation" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase add_reputation}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/reputation_s.png" alt="{vb:rawphrase add_reputation}" />&nbsp;</a></span
                       </
   vb:if> 
                       </
   div>  
                                                   </
   div>             
               <!-- 
   add friend --> 
                            <
   vb:if condition="$post['userid']"
                             <
   dl class="postbit_userinfo1">Statut: {vb:raw post.onlinestatus}</dl></vb:if> 
                       <
   vb:if condition="$post['joindate']"><dl class="postbit_userinfo1">{vb:rawphrase join_date}: {vb:raw post.joindate}</dl></vb:if> 
                       <
   vb:if condition="$post['field2']"><dl class="postbit_userinfo1">{vb:rawphrase location_perm}: {vb:raw post.field2}</dl></vb:if> 
                       <
   vb:if condition="$post['age']"><dl class="postbit_userinfo1">{vb:rawphrase age}: {vb:raw post.age}</dl></vb:if> 
                       <
   dl class="postbit_userinfo1">{vb:rawphrase 'posts'}: {vb:raw post.posts}</dl
                       <
   vb:if condition="$post['reputation']"><dl class="postbit_userinfo1">{vb:rawphrase reputation}: {vb:raw post.reputation}</dl></vb:if> 
                           <!--
   userinfo--> 
   <
   vb:if condition="$show['reputation']"><vb:if condition="$show['reppower']"><dl class="postbit_userinfo1">{vb:rawphrase reppower}: {vb:raw post.reppower}</dl></vb:if></vb:if> 
   <!--
   userinfo--> 
                       <
   vb:if condition="$post['field5']"><dl class="postbit_userinfo1">sexe: {vb:raw post.field5}</dl></vb:if> 
                       {
   vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts
               <!--
   userinfo--> 
               <!--
   userinfo +--> 
                           <
   vb:if condition="$show['reputation']"
                           <
   dl class="postbit_userinfo1" title="{vb:raw prepared.username} {vb:raw prepared.level}">Force
                           <
   vb:each from="reputationdisplay" value="row"
                            <
   img class="{vb:raw row.class}" src="{vb:stylevar imgdir_reputation}/reputation_{vb:raw row.posneg}{vb:raw row.imgext}" alt="" />{vb:raw row.rowend
                            </
   vb:each
                            </
   dl
                            </
   vb:if>  
                          <!--
   userinfo +--> 

                   <
   vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']"
                   <
   dl class="user_rep"
                       <
   vb:if condition="$show['infraction']"
                       <
   dt>{vb:rawphrase infractions}</dt
                       <
   dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd
                       </
   vb:if> 
                   </
   dl
                   </
   vb:if> 
                               <
   div style="display: block; float: right;"
            <!--
   ForumInfo--> 
   <
   vb:if condition="$post[field5]"><fieldset class="postbit_userinfo1" style="width: 163px"
   <
   legend style="font-size: 11px; font-family: tahoma; color: #842803; margin:5px ;"><font face="Tahoma" size="2">Mon Site Web</font></legend
   <
   table
       <
   tr
           <
   td align="left"><font  color="#5592B4">&nbsp;Nom:</font> <font size="1px"><a target="_blank" href="{vb:raw post.field7}">{vb:raw post.field6}</a></font></td
       </
   tr
       <
   tr
           <
   td align="left"><font  color="#5BC3D6">&nbsp;Version:</font> <font size="1px">{vb:raw post.field8}</font></td
       </
   tr
   </
   table
   </
   fieldset
   </
   vb:if> 
            <!--
   ForumInfo--> 
   <
   br /> 
                                   <
   br /><br /></div


                   {
   vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right
                   <
   div class="imlinks"
                       {
   vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon
                   </
   div
               </
   vb:if> 
           </
   div
           <
   div class="postbody"
               <
   div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>"
                   {
   vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start
                   <
   vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']"
                   <
   h2 class="title icon"
                       <
   vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title
                   </
   h2
                   </
   vb:if> 


                           <
   vb:if condition="$post['isfirstshown']"
                               {
   vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start
                               {
   vb:raw ad_location.thread_first_post_content
                           </
   vb:if> 
                           <
   vb:if condition="$post['islastshown']"
                               {
   vb:raw ad_location.thread_last_post_content
                           </
   vb:if> 
                   <
   div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>"
                       <
   div id="post_message_{vb:raw post.postid}"
                           <
   blockquote class="postcontent restore "
                               {
   vb:raw post.message
                           </
   blockquote
                       </
   div

                       <
   vb:if condition="$show['attachments']"
                           <
   div class="attachments"

                           <
   vb:if condition="$show['thumbnailattachment']"
                               <
   fieldset class="postcontent"
                                   <
   legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend
                                   {
   vb:raw post.thumbnailattachments
                               </
   fieldset
                           </
   vb:if> 

                           <
   vb:if condition="$show['imageattachment']"
                               <
   fieldset class="postcontent"
                                   <
   legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend
                                   {
   vb:raw post.imageattachments
                               </
   fieldset
                           </
   vb:if> 

                           <
   vb:if condition="$show['imageattachmentlink']"
                               <
   fieldset class="postcontent"
                                   <
   legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend
                                   <
   ul
                                   {
   vb:raw post.imageattachmentlinks
                                   </
   ul
                               </
   fieldset
                           </
   vb:if> 

                           <
   vb:if condition="$show['otherattachment']"
                               <
   fieldset class="postcontent"
                                   <
   legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend
                                   <
   ul
                                   {
   vb:raw post.otherattachments
                                   </
   ul
                               </
   fieldset
                           </
   vb:if> 

                           <
   vb:if condition="$show['moderatedattachment']"
                               <
   fieldset class="postcontent"
                                   <
   legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend
                                   <
   ul
                                   {
   vb:raw post.moderatedattachments
                                   </
   ul
                               </
   fieldset
                           </
   vb:if> 

                           </
   div
                       <!-- / 
   attachments --> 
                       </
   vb:if> 
                   </
   div
               </
   div
                   <
   vb:if condition="$post['signature']"
                           <
   div align="center"
   <
   table border="0" width="95%" cellspacing="0" cellpadding="0"
       <
   tr
           <
   td><fieldset    class="postcontent_1"
                       <
   legendSignature : <span class="username guest" style="font-weight: bold;"><a href="{vb:link member, {vb:raw post}}">{vb:raw post.username}</span></a></legend
                       <
   div align="center"
                           <
   blockquote>{vb:raw post.signature}</blockquote
                   </
   div>     
                   </
   fieldset></td
       </
   tr
   </
   table


               </
   div
                   </
   vb:if> 
               <
   div class="cleardiv"></div
           </
   div
       </
   div
           <
   div class="postfoot"
               <!-- <
   div class="postfoot_container"> --> 
               <
   div class="textcontrols"
                   <
   span class="postcontrols"
                       <
   img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" /> 
                       <
   vb:if condition="$post['editlink']"
                           <
   class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a
                       <
   span class="seperator">&nbsp;</span
                       </
   vb:if> 
                       <
   vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']"
                           <
   a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a
                       <
   span class="seperator">&nbsp;</span
                       </
   vb:if> 
                       <
   vb:if condition="$post['replylink']"
                           <
   a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> {vb:rawphrase reply_with_quote}</a
                       <
   span class="seperator">&nbsp;</span
                       </
   vb:if> 
                       <
   vb:if condition="$show['multiquote_post']"

                            <
   class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a
                       </
   vb:if> 
                   </
   span
                   <
   span class="postlinking"
                       <
   vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'"
                           <
   vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1"
                                  <
   a href="{vb:raw $promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a
                                                          <
   span class="seperator">&nbsp;</span
                           </
   vb:if> 
                       </
   vb:if> 

                       {
   vb:raw template_hook.postbit_controls
                       {
   vb:raw post.iplogged
                       <
   vb:if condition="$show['reputationlink']"
                           <
   span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><class="popupctrl reputation" title="{vb:rawphrase reputation}" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase reputation}" /> -->&nbsp;</a></span
                       </
   vb:if> 

                       <
   vb:if condition="$show['infractionlink']"
                           <
   class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp
                       </
   vb:if> 
                       <
   vb:if condition="$show['reportlink']"
                           <
   class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp
                       </
   vb:if> 

                       <
   vb:if condition="$show['moderated']"
                           <
   img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" /> 
                       </
   vb:if> 
                       <
   vb:if condition="$show['spam']"
                           <
   img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" /> 
                       </
   vb:if> 
                       <
   vb:if condition="$show['deletedpost']"
                           <
   vb:if condition="$show['managepost']"
                               <
   class="deleted" href="postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase manage}" /> --> &nbsp;</a
                           <
   vb:else /> 
                               <
   img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" /> 
                           </
   vb:if> 
                       </
   vb:if> 
                       <
   vb:if condition="$show['redcard']"
                           <
   class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a
                           <
   vb:elseif condition="$show['yellowcard']" /> 
                               <
   class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a
                       </
   vb:if> 
                       <
   vb:if condition="$post['forwardlink']"
                           <
   class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reply_40b.png" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a
                       </
   vb:if> 
                   </
   span
               <!-- </
   div> --> 
               </
   div
           </
   div
       <
   hr /> 
   </
   li
   {
   vb:raw template_hook.postbit_end
   </
   vb:if> 
   سپس به postbit.css برید

   و کد هاش رو جایگزین کنید با کد زیر :


   کد PHP:
   @charset "UTF-8"
   /* CSS Document */ 

   /* last edited notice */ 
   .lastedited 
       
   font-style:italic
       
   padding-top1em
       
   color: {vb:stylevar body_color}; 
       
   font-size: {vb:stylevar small_fontSize}; 
   /*    clear:both; */ 


   .
   lastedited a 
       
   color: {vb:stylevar body_color}; 

   /* reputation image */ 
   .postbit_reputation 
       
   padding:0 0 0 3px
       
   clear:both
       
   display:block

   img.repimg 
       
   padding:0
       
   margin:0 0 0 -3px
       
   display:inline


   .
   quickedit 
   border-top: {vb:stylevar tabslight_border}; 

   /*signature */ 
   .signature 
           
   padding-top1em
       
   border-top: {vb:stylevar signature_border}; 
           
   margin-top2em   /*post bit*/ 
   .postbit, .postbitlegacy, .eventbit 
       
   margin-bottom: {vb:stylevar padding}; 
       
   display:block
       
   width100%; 
       
   clear:both
       
   positionrelative
       
   float: {vb:stylevar left}; 
       
   color: {vb:stylevar body_color}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_border}; 


   .
   postbit object 
       
   clear:both;  


   .
   postbit .postdetails 
       
   width100%; 
       
   display:block
       
   float: {vb:stylevar left}; 


   .
   postbit .posthead, .postbitlegacy .posthead, .eventbit .eventhead 
       
   background: {vb:stylevar postbithead_background}; 
       
   _background-imagenone
       
   border: {vb:stylevar postbithead_border}; 
       
   clear:both
       
   display:block
       
   float: {vb:stylevar left}; 
       
   width100%; 
       
   color: {vb:stylevar postbithead_color}; 
       
   margin: -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units} -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units0
       
   font: {vb:stylevar postbithead_font}; 
       
   padding4px 0


   .
   postbit .posthead .postdate, .postbitlegacy .posthead .postdate 
               
   display:block
               
   float:{vb:stylevar left}; 
               
   clear:{vb:stylevar right}; 
               
   width49%; 
               
   margin-{vb:stylevar left}: 10px
               
   font: {vb:stylevar postbithead_font}; 
               
   padding-{vb:stylevar left}: 15px


   .
   postbit .posthead .postdate.old, .postbitlegacy .posthead .postdate.old 
               
   background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_old.pngno-repeat center {vb:stylevar left}; 


   .
   postbit .posthead .postdate.new, .postbitlegacy .posthead .postdate.new { 
               
   background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_new.pngno-repeat center {vb:stylevar left}; 


   .
   postbit .postdate .time 
       
   color: {vb:stylevar postbithead_color}; 
       
   margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding}; 
   .
   postbit .userinfo .contact, .postbit .userinfo_noavatar .contact 
       
   positionrelative
           
   float: {vb:stylevar left}; 
       
   clear: {vb:stylevar right}; 
       
   width50%; 
       
   display:block

   .
   postbit .postuseravatarlink 
       
   display:block;  
       
   text-aligncenter
       
   positionrelative
       
   top0
       
   margin-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}+5}; 
       
   overflowhidden
       
   float: {vb:stylevar left}; 
       
   clear: {vb:stylevar right}; 


   .
   postbit .postuseravatarlink img    .
   postbit .nodecontrols .postimod
       
   top0
       
   position:relative
       
   margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding}; 


   .
   postbit .userinfo, .postbit .userinfo_noavatar 
       
   background: {vb:stylevar postbit_userinfo_background}; 
       
   _background-imagenone
       
   clear:both
       
   min-height: {vb:math {vb:stylevar postbit_avatar_maxSize}+1-{vb:math {vb:math {vb:math {vb:stylevar font.fontSize}-1}*1.230}+{vb:stylevar padding}}}; 
       
   heightauto !important
       
   border-bottom:{vb:stylevar postbit_border}; 
       
   padding0.5em 0
       
   width100%; 
       
   float: {vb:stylevar left}; 
            
           


   .
   postbit .userinfo .contact, .userinfo .userinfo_extra, .postbit .userinfo_noavatar .contact 
       
   display:inline-block
       
   min-height: {vb:math {vb:stylevar postbit_avatar_maxSize}+1-{vb:math {vb:math {vb:math {vb:stylevar font.fontSize}-1}*1.230}+{vb:stylevar padding}}}; 
       
   heightauto !important
       
   height: {vb:math {vb:stylevar postbit_avatar_maxSize}+1-{vb:math {vb:math {vb:math {vb:stylevar font.fontSize}-1}*1.230}+{vb:stylevar padding}}}; 

   .
   postbit .username_container 
        
   float: {vb:stylevar left}; 
        
   clear: {vb:stylevar right}; 
        
   display:block
        
   margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding}; 

   .
   postbit .userinfo .username_container .memberaction, .postbit .userinfo_noavatar .username_container .memberaction 
        
   displayinline


   .
   postbit .postdetails_noavatar .posthead, .postbit .postdetails_noavatar .userinfo .contact 
       
   margin-{vb:stylevar left}: 0

   /* 
   .postbit .userinfo .postbit_reputation { 
           margin-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_avatar_maxSize} + {vb:stylevar padding} + 5px}; 

   */ 
   .postbit .userinfo .username, .postbit .userinfo_noavatar .username 
       
   font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units}; 
       
   font-weightbold


   .
   postbit .userinfo_noavatar .imlinks img 
       
   display:inline

   .
   postbit .userinfo .username.guest, .postbit .userinfo_noavatar .username.guest 
       
   font-weight:normal


   .
   postbit .userinfo_noavatar .usertitle, .postbit .userinfo .usertitle, .postbit .userinfo_noavatar .rank, .postbit .userinfo .rank 
       
   font-size: {vb:stylevar small_fontSize}; 
       
   font-weightbold
       
   display:block
       
   clear:both

   .
   postbit .userinfo .userinfo_extra, .postbit .userinfo_noavatar .userinfo_extra 
       
   text-align: {vb:stylevar right}; 
       
   width300px
       
   float: {vb:stylevar right}; 
       
   font-size: {vb:stylevar small_fontSize}; 


   .
   postbit .userinfo .userinfo_extra dl, .postbit .userinfo_noavatar .userinfo_extra dl 
       
   margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding}; 
       
   float: {vb:stylevar right}; 
       
   width150px


   .
   postbit .userinfo_extra dl dt 
       
   float:{vb:stylevar left}; 
       
   display:block
       
   /*color:{vb:stylevar shade_color};*/ 
       
   margin-{vb:stylevar right}: {vb:math {vb:stylevar padding}/2}; 


   .
   postbit .userinfo_extra dl dt:after  
       
   content:":"

   .
   postbit .userinfo_extra dl dt.blank:after 
       
   content:none

   .
   postbit .userinfo_extra dl dd 
       
   display:block


   .
   postbit .userinfo .moreinfo, .postbit .userinfo_noavatar .moreinfo 
       
   float: {vb:stylevar left}; 
       
   displayinline


   .
   postbit .userinfo .popupmenu a.popupctrl, .postbit .userinfo_noavatar .popupmenu a.popupctrl 
       
   font-size: {vb:stylevar mid_fontSize}; 
       
   backgroundtransparent
       
   padding0
       
   display:inline-block


   .
   postbit .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover, .postbit .userinfo_noavatar .popupmenu a.popupctrl:hover 
       
   color: {vb:stylevar link_color}; 
       
   text-decoration: {vb:stylevar linkhover_hoverDecoration}; 


   .
   postbit .postbody 
       
   clearboth
       
   color: {vb:stylevar postbit_color}; 


   .
   postbit .postrow 
       
   padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding3em
       
   font: {vb:stylevar forum_msg_font}; 
       
   border-bottom2px solid #CB7C01; 


   .
   postbit hr 
       
   display:none


   .
   postcontent 
   word-wrap: break-word


   .
   postbit .posttitle 
       
   display:block
       
   padding: {vb:stylevar padding}; 
       
   font-weight:bold
       
   font: {vb:stylevar post_title_font}; 
       
   margin0
           
   text-align:center
           
   color:#CC0000; 
           
   border-bottom1px solid #CCCCCC;  


   .
   postbit .content img, .postbitlegacy .content img, .postbitdeleted .content img, .postbitignored .content img, .eventbit .content img 
       
   max-width: {vb:stylevar postbit_content_max_image_width}; 
       
   _widthexpression(document.body.clientWidth > {vb:stylevar postbit_content_max_image_width.Size}? "{vb:stylevar postbit_content_max_image_width}""auto" );    /*postbit legacy*/ 


   .birthdays 
       
   border-top: {vb:stylevar postbit_border}; 


   .
   postbitlegacy hr, .eventbit hr 
       
   displaynone


   .
   postbitlegacy .postdetails, .eventbit .eventdetails 
       
   float: {vb:stylevar left}; 
       
   width100%; 
       
   background: {vb:stylevar postbit_background}; 
       
   _background-imagenone
       
   border-bottom2px solid #CB7C01; 


   .
   eventbit .eventhead 
       
   heightauto
       
   padding-bottom5px


   .
   birthdays .posthead 
       
   border: {vb:stylevar postbithead_border}; 
       
   background: {vb:stylevar postbithead_background}; 
       
   _background-imagenone
       
   padding4px 0
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding}; 
       
   color: {vb:stylevar postbithead_color}; 
       
   margin-{vb:stylevar left}: 0
       
   font: {vb:stylevar postbithead_font}; 


   .
   birthdays .eventrow 
       
   background: {vb:stylevar postbit_background}; 
       
   _background-imagenone
   .
   eventbit .eventhead .eventdate span.date, .eventbit .eventhead .eventdate .time 
       
   font: {vb:stylevar postbithead_font}; 
       
   color: {vb:stylevar postbithead_color}; 


   .
   eventbit .eventhead .eventdate span.date 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding}; 
       
   font: {vb:stylevar postbithead_font}; 
   .
   postbitlegacy .posthead .time 
       
   font: {vb:stylevar postbithead_font}; 
       
   color: {vb:stylevar postbithead_color}; 


   .
   postbit .posthead .nodecontrols, .postbitlegacy .posthead .nodecontrols, .eventbit .eventhead .nodecontrols 
       
   positionabsolute
       
   color: {vb:stylevar postbithead_color}; 
       {
   vb:stylevar right}: 0
       
   top0
       
   width50% ; 
       
   padding4px {vb:stylevar padding0
       
   text-align: {vb:stylevar right}; 
       
   font: {vb:stylevar postbithead_font}; 
       
   vertical-alignmiddle


   .
   postbit .posthead .nodecontrols a, .postbitlegacy .posthead .nodecontrols a, .eventbit .eventhead .nodecontrols a 
       
   color: {vb:stylevar postbithead_color}; 
           
   top: -2px
           
   position:relative


   .
   postbitlegacy .posthead .nodecontrols img, .eventbit .eventhead .nodecontrols img 
       
   positionrelative
       
   top2px
       
   padding0


   .
   postbitlegacy .posthead .nodecontrols .postimod, .eventbit .eventhead .nodecontrols .postimod 
       
   top0px
       
   position:relative
       
   margin-{vb:stylevar left}: 5px


   .
   postbitlegacy .postbody, .eventbit .eventdetails .eventbody 
       
   margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}; 
       
   background: {vb:stylevar postbit_background}; 
           
   _background-imagenone
           
   padding-bottom1em


   .
   postbitlegacy .postrow, .eventbit .eventrow, .postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow 
       
   padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding} {vb:stylevar padding}; 
       
   font: {vb:stylevar forum_msg_font}; 
       
   color: {vb:stylevar postbit_color}; 


   .
   eventbit dl.stats 
       
   displayinline-block
       
   heightauto


   .
   postbitlegacy .userinfo 
           
   float:{vb:stylevar left}; 
       
   positionrelative
       
   width: {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}};  
       
   padding2px {vb:stylevar padding} {vb:math {vb:stylevar padding}/2}; 
       
   font-size: {vb:stylevar small_fontSize}; 
           
   background: {vb:stylevar postbit_background}; 
           
   background-imageurl({vb:stylevar imgdir_statusicon}/theme1.png); 
           
   background-repeatno-repeat
           
   background-position101top
           
   display:block
       
   clear:both;         


   .
   postbitlegacy .userinfo .rank, .postbitlegacy .userinfo .usertitle 
       
   font-size: {vb:stylevar small_fontSize}; 
           
   font-weightbold
       
   display:block
       
   clear:both


   .
   eventbit .userinfo 
       
   float:{vb:stylevar left}; 
       
   positionrelative
       
   width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}}; 
       
   padding2px {vb:stylevar padding} {vb:math {vb:stylevar padding}/2}; 
       
   font-size: {vb:stylevar small_fontSize}; 
       
   display:block


   .
   postbitlegacy .userinfo .username_container 
       
   margin-bottom8px   .
   postbitlegacy .userinfo .username_container .memberaction 
       
   displayinline


   .
   postbitlegacy .userinfo .postuseravatar, .eventbit .userinfo .eventuseravatar 
       
   display:block
       
   margin:{vb:math {vb:stylevar padding}/3auto 0
       
   text-align:{vb:stylevar left}; 
       
   widthauto
       
   float: {vb:stylevar left}; 
       
   clearboth


   .
   postbitlegacy .userinfo .postuseravatar img, .eventbit userinfo .eventuseravatar img 
       
   border: {vb:stylevar postbitlegacy_avatar_border}; 
        
   outline: {vb:stylevar postbitlegacy_avatar_outline}; 
        
   max-width: {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width} - {vb:math {vb:stylevar padding}*2}- {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_avatar_outline.borderWidth}*2} - {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_avatar_border.borderWidth}*2}}; 


   .
   postbitlegacy .userinfo a.username, .eventbit .userinfo a.username 
       
   clear:{vb:stylevar right}; 
       
   font-size:{vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units}; 
       
   font-weight:bold
       
   widthauto
       
   max-width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width} - {vb:math {vb:stylevar padding}*2} - 20px}; 
       
   word-wrap:break-word


   .
   postbitlegacy .userinfo .guest.username, .eventbit .userinfo .guest.username 
       
   padding-top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2}; 
       
   display:block
       
   font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units}; 


   .
   postbitlegacy dl.userinfo_extra, .postbitlegacy dl.user_rep 
       
   margin: {vb:math {vb:stylevar padding}/20
       
   display:block
       
   float: {vb:stylevar left}; 
       
   width80px;  

   .
   postbitlegacy dl.userinfo_extra dt, .postbitlegacy dl.user_rep dt 
       
   float: {vb:stylevar left}; 
       
   text-align: {vb:stylevar left}; 
       
   /*color: {vb:stylevar shade_color};*/ 
       
   margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding}; 
       
   margin-{vb:stylevar left}: 0
       
   min-width:60px
       
   width:auto !important
       
   width:60px


   .
   postbitlegacy dl.userinfo_extra dt:after, .postbitlegacy dl.user_rep dt:after 
       
   content":"


   .
   postbitlegacy dl.user_rep dt.blank:after 
       
   contentnone


   .
   postbitlegacy dl.userinfo_extra dd, .postbitlegacy dl.userinfo_extra dd a, .postbitlegacy dl.user_rep dd 
       
   padding-bottom3px


   .
   postbitlegacy dl.user_rep img 
       
   margin-top: {vb:stylevar padding}; 


   .
   postbitlegacy .imlinks 
       
   width100%; 
       
   float: {vb:stylevar left}; 


   .
   postbitlegacy .imlinks img 
       
   display:inline


   .
   postbitlegacy .title, .eventbit .title 
       
   display:block
       
   padding: {vb:stylevar padding}; 
           
   padding-{vb:stylevar left}: 0
       
   font: {vb:stylevar post_title_font}; 


   .
   postbit .postfoot, .postbitlegacy .postfoot, .eventbit .eventfoot 
       
   display:block
       
   positionrelative
       {
   vb:stylevar right}: 0
       
   float: {vb:stylevar left}; 
       
   clear:both
       
   /*vertical-align: bottom;*/ 
       
   backgroundtransparent
       
   /*height: {vb:math 16px + {vb:math 5px * 2}};*/ 
       
   font: {vb:stylevar postbit_control_font}; 
       
   width100%; 


   .
   postbitlegacy .postrow.has_after_content 
       
   padding-bottom4em


   .
   postbitlegacy .after_content 
       
   positionrelative
       
   width100%; 
       
   clear:both


   .
   postbitlegacy .signature, .postbitlegacy .lastedited 
       
   margin-top1em
       
   padding1em {vb:stylevar padding0


   .
   postbit .postfoot .textcontrols, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols, .eventbit .eventfoot .eventcontrols 
       
   padding6px 0 4px
       
   display:block
       
   background: {vb:stylevar postbit_foot_background}; 
       
   _background-imagenone
       
   font: {vb:stylevar postbit_control_font}; 
       
   width100%; 
       
   margin-{vb:stylevar right}: 10px

   .
   postbitlegacy .postfoot  .postcontrols, .postbit .postfoot  .postcontrols 
       
   float:{vb:stylevar right}; 
       
   padding-{vb:stylevar right}:{vb:stylevar padding}; 
       
   text-align:{vb:stylevar right}; 
       
   width:50%; 


   .
   postbitlegacy .postfoot .postlinking, .postbit .postfoot .postlinking 
       
   padding-{vb:stylevar left}:{vb:stylevar padding}; 

   .
   eventbit .eventfoot .textcontrols 
       
   display:block
       
   float: {vb:stylevar right}; 
       
   margin-{vb:stylevar right}: 10px


   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.inline, .postbit .postfoot .textcontrols img.inline 
       
   positionabsolute
       
   top2px
       {
   vb:stylevar left}: -1px
       
   margin-{vb:stylevar right}: 1px

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols span.seperator, .postbit .postfoot .textcontrols span.seperator 
       
   border-right:{vb:stylevar postfoot_separator_widthsolid {vb:stylevar postfoot_separator_color}; 
       
   displayinline
       
   width: {vb:stylevar postfoot_separator_width}; 
       
   margin0 5px

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a, .postbit .postfoot .textcontrols a, .eventbit .eventfoot .eventcontrols a 
       -
   moz-border-radius0px
       -
   webkit-border-radius0px
       
   padding3px
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math 3px+20px}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; 
       
   background: {vb:stylevar postbit_control_background}; 
       
   _background-imagenone
       
   color: {vb:stylevar postbit_control_color}; 
       
   font: {vb:stylevar postbit_control_font}; 
       
   display:inline-block
       
   margin-{vb:stylevar left}: 5px


   /* Text button hover images */ 
   .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.spam, .postbit .postfoot .textcontrols img.spam  
       
   padding-top2px

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.moderated, .postbit .postfoot .textcontrols img.moderated, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.spam, .postbit .postfoot .textcontrols img.spam, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.deleted_nolink, .postbit .postfoot .textcontrols img.deleted_nolink  
       
   padding-top2px

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.editpost, .postbit .postfoot .textcontrols a.editpost, .eventbit .eventfoot .textcontrols a.editevent  
       
   backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.pngno-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left} ; 
           
   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding}; 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; 

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.editpost:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.editpost:hover, .eventbit .eventfoot .textcontrols a.editevent:hover  
       
   backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b-hover.pngno-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left}; 
       
   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding}; 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; 

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.quickreply, .postbit .postfoot .textcontrols a.quickreply, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.forwardpost, .postbit .postfoot .textcontrols a.forwardpost  
       
   backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/reply_40b.pngno-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left}; 
       
   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding}; 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; 

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.quickreply:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.quickreply:hover, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.forwardpost:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.forwardpost:hover  
       
   backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/reply_40b-hover.pngno-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left}; 
       
   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding}; 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; 

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.newreply, .postbit .postfoot .textcontrols a.newreply  
       
   backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/quote_40b.pngno-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left}; 
       
   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding}; 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; 

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.newreply:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.newreply:hover  
       
   backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/quote_40b-hover.pngno-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left}; 
       
   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding}; 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; 

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.multiquote, .postbit .postfoot .textcontrols a.multiquote  
       
   backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/multiquote-back_40b.pngno-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left}; 
       
   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding}; 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; 

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.multiquote:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.multiquote:hover  
       
   backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/multiquote_40b-hover.pngno-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left}; 
       
   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding}; 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; 

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.promotecms, .postbit .postfoot .textcontrols a.promotecms  
       
   backgroundurl({vb:stylevar imgdir_cms}/promote_small.pngno-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left}; 
       
   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding}; 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; 

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.promotecms:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.promotecms:hover  
       
   backgroundurl({vb:stylevar imgdir_cms}/promote_small-hover.pngno-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left}; 
       
   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding}; 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; 

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.infraction, .postbit .postfoot .textcontrols a.infraction  
       
   backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.pngno-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left}; 
       
   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding}; 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; 

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.infraction:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.infraction:hover  
       
   backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm-hover.pngno-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left}; 
       
   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding}; 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; 

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.report, .postbit .postfoot .textcontrols a.report  
       
   backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.pngno-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left}; 
       
   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding}; 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; 

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.report:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.report:hover  
       
   backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/report-40b-hover.pngno-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left}; 
       
   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding}; 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; 

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.blog, .postbit .postfoot .textcontrols a.blog  
       
   backgroundurl({vb:stylevar imgdir_misc}/blog/blogpost_40b.pngno-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left}; 
       
   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding}; 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; 

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.blog:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.blog:hover  
       
   backgroundurl({vb:stylevar imgdir_misc}/blog/blogpost_40b-hover.pngno-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left} ; 
       
   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding}; 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; 

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.reputation, .postbit .postfoot .textcontrols a.reputation  
       
   backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.pngno-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left}; 
       
   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding}; 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; 

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.reputation:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.reputation:hover  
       
   backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b-hover.pngno-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left}; 
       
   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding}; 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; 

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.ip, .postbit .postfoot .textcontrols a.ip  
       
   backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/ip-40b.pngno-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left}; 
       
   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding}; 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; 

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.ip:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.ip:hover  
       
   backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/ip-40b-hover.pngno-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left}; 
       
   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding}; 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; 

         

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.redcard, .postbit .postfoot .textcontrols a.redcard  
       
   backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.pngno-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left}; 
       
   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding}; 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; 

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.redcard:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.redcard:hover  
       
   backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm-hover.pngno-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left}; 
       
   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding}; 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; 

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.yellowcard, .postbit .postfoot .textcontrols a.yellowcard  
       
   backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.pngno-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left}; 
       
   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding}; 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; 

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.yellowcard:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.yellowcard:hover  
       
   backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm-hover.pngno-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left}; 
       
   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding}; 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; 

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.deleted, .postbit .postfoot .textcontrols a.deleted  
       
   backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.pngno-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left}; 
       
   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding}; 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; 

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.deleted:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.deleted:hover  
       
   backgroundurl({vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm-hover.pngno-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left}; 
       
   padding: {vb:stylevar postbit_control_padding}; 
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border}; 

   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a:hover 
       
   color: {vb:stylevar postbit_control_hover_color}; 
       
   background: {vb:stylevar postbit_control_hover_background}; 
       
   _background-imagenone


   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.highlight, .postbit .postfoot .textcontrols a.highlight 
       
   background-color: {vb:stylevar postbit_control_hover_background.backgroundColor}; 


   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a img, .postbit .postfoot .textcontrols a img 
       
   positionabsolute
       
   top: {vb:math {vb:stylevar padding}/5}; 
       {
   vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}/5+1}; 


   .
   postbitlegacy .postfoot .textcontrols a:hover img, .postbit .postfoot .textcontrols a:hover img 
       
   top: {vb:math {vb:stylevar padding}/5}; 


   /*post bit deleted*/ 
   .postbitdeleted, .postbitignored 
       
   margin-bottom: {vb:stylevar padding}; 
       
   display:block
       
   width100%; 
       
   clear:both
       
   positionrelative
       
   color: {vb:stylevar body_color}; 
       
   border: {vb:stylevar postbit_border}; 
       
   float: {vb:stylevar left}; 
       
   background: {vb:stylevar postbit_deleted_background}; 
       
   _background-imagenone


   .
   postbitdeleted hr, .postbitignored hr 
       
   displaynone


   .
   postbitdeleted .posthead, .postbitignored .posthead 
       
   display:table
       
   background: {vb:stylevar postbithead_background}; 
       
   _background-imagenone
       
   border: {vb:stylevar postbithead_border}; 
       
   height: {vb:math {vb:stylevar padding}+6}; 
       
   padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/5+20
       
   color: {vb:stylevar postbithead_color}; 
       
   width100%; 
       
   margin: -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units} -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units0
       
   font: {vb:stylevar postbithead_font}; 


   .
   postbitdeleted .posthead .date, .postbitignored .posthead .date 
       
   display:inline-block
       
   padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}+4}; 
       
   margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding}; 
       
   color: {vb:stylevar postbithead_color}; 
       
   background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_old.pngno-repeat center {vb:stylevar left}; 
       
   font: {vb:stylevar postbithead_font}; 


   .
   postbitdeleted .posthead .date .time, .postbitignored .date .time 
       
   color: {vb:stylevar postbithead_color}; 
       
   margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding}; 
       
   font: {vb:stylevar postbithead_font}; 


   .
   postbitdeleted .posthead .postimod, .postbitignored .posthead .postimod 
       
   positionabsolute
       {
   vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding}; 
       
   top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2}; 


   .
   postbitdeleted .postbody, .postbitignored .postbody 
       
   padding0


   .
   postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow 
       
   padding:  {vb:stylevar padding}; 


   .
   postbitdeleted .userinfo .memberaction, .postbitignored .userinfo .memberaction 
       
   displayblock   .
   postbitdeleted .userinfo, .postbitignored .userinfo 
       
   display:block
       
   backgroundtransparent
       
   positionrelative
       
   clearboth
       
   padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding}; 
       
   border-bottom: {vb:stylevar postbit_border}; 
       
   word-wrap: break-word


   .
   postbitdeleted .userinfo .username, .postbitignored .userinfo .username 
       
   display:block
       
   float: {vb:stylevar left}; 
       
   clear: {vb:stylevar right}; 
       
   font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units}; 
       
   /*font-weight:bold;*/ 


   .
   postbitdeleted .userinfo .moreinfo, .postbitignored .userinfo .moreinfo 
       
   float: {vb:stylevar left}; 
       
   display:block
       
   positionrelative
       
   top: -5px


   .
   postbitdeleted .userinfo .usertitle, .postbitignored .userinfo .usertitle 
       
   clear:both
       
   display:block 
       width
   100%; 


   .
   postbitdeleted .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover, .postbitignored .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover 
       
   color: {vb:stylevar link_color}; 
       
   text-decoration: {vb:stylevar linkhover_textDecoration}; 


   .
   postbitdeleted .title, .postbitignored .title 
       
   font: {vb:stylevar post_title_font}; 


   .
   postbitdeleted .nodecontrols, .postbitignored .nodecontrols 
       
   padding4px 0
       
   padding-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding}; 
       
   text-align: {vb:stylevar right}; 
       
   background: {vb:stylevar postbit_foot_background}; 
       
   _background-imagenone
       
   font: {vb:stylevar postbit_control_font}; 
       
   height16px


   .
   postbitdeleted .nodecontrols .textcontrol, .postbitignored .nodecontrols .textcontrol 
       
   background: {vb:stylevar postbit_control_background}; 
       
   _background-imagenone
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; 
       
   font: {vb:stylevar postbit_control_font}; 


   .
   postbitdeleted .nodecontrols a.textcontrol:hover, .postbitignored .nodecontrols a.textcontrol:hover 
       
   background: {vb:stylevar postbit_control_hover_background}; 
       
   _background-imagenone
       
   border: {vb:stylevar postbit_control_border}; 


   .
   userinfo .popupmenu:hover a.popupctrl 
       
   background-color:transparent


   .
   userinfo .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl.active
   .
   userinfo .popupmenu a.popupctrl.active 
       
   background-color:transparent
       
   color:inherit

   .
   postbit .userinfo .popupmenu .popupctrl 
       
   color:auto


   .
   postbit.imod_highlight .userinfo_noavatar
   .
   postbit.imod_highlight .userinfo
   .
   postbit.imod_highlight .postbody
   .
   postbitlegacy.imod_highlight .postdetails
   .
   postbitlegacy.imod_highlight .userinfo
   .
   postbitlegacy.imod_highlight .postbody
   .
   postbitdeleted.imod_highlight
   .
   postbitignored.imod_highlight 
       
   background:{vb:stylevar imodhilite_backgroundColor}; 
       
   color: {vb:stylevar body_color};    /* start styles for postbit_legacy */ 
   .userinfo .popupmenu:hover a.popupctrl 
       
   background-color:transparent

   .
   userinfo .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl.active
   .
   userinfo .popupmenu a.popupctrl.active 
       
   background-color:transparent
       
   color:inherit

   .
   postbitlegacy .userinfo .popupmenu .popupctrl 
       
   color:auto

   /* end styles for postbit_legacy */ 

   img.onlinestatus_noavatar 
       
   positionrelative
       
   top5px
       {
   vb:stylevar left}: -56px

   img.onlinestatus 
       
   positionrelative
       
   top5px
       {
   vb:stylevar left}: -4px


   /* last edited */ 
   .postbody fieldset 
       
   background: {vb:stylevar postbit_boxed_background}; 
       
   _background-imagenone
       -
   moz-border-radius: {vb:stylevar border_radius}; 
       
   padding: {vb:stylevar postbit_boxed_padding}; 
       
   font-size: {vb:stylevar postbit_boxed_fontSize}; 


   .
   postbody img.inlineimg 
       
   positionrelative
       
   top2px


   .
   postbody .lastedited .reason 
       
   font-weightbold


   .
   postbitlegacy .userinfo .userinfo_extra 
       
   width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}}; 
       
   float: {vb:stylevar left}; 
       
   font-size: {vb:stylevar small_fontSize}; 


   .
   hasad 
       
   display:block
       
   margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar ad_post_maxWidth}; 


   .
   postbit_avatar2 
     
   width: {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-28px-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}};             
     
   background#EBEBEB; 
     
   overflowhidden
     
   text-alignleft
     
   padding-bottom5px
     
   padding-left10px
     
   padding-top1px
     
   padding-right10px
     
   border-left3px solid #CB7C01; 
     
   border-bottom2px dotted #CCCCCC;  
     
   border-top2px dotted #CCCCCC;  
    
   -moz-box-shadow0 2px 2px #CB7C01;  
    
   -moz-border-radius:10px 0px 0px 15px
    -
   webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};  
    -
   webkit-border-bottom-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius}; 
    } 

   .
   postbit_avatar1 {            
     
   overflowhidden
     
   margin10px
     
   top0
     
   text-alignleft
     
   float: {vb:stylevar left}; 
     
   clear: {vb:stylevar right}; 
     
   background#F6F6F6; 
     
   padding-bottom9px
     
   padding-left3px
     
   padding-top1px
     
   padding-right1px
     
   border-left3px solid #CB7C01; 
     
   border-bottom2px dotted #CCCCCC;  
     
   border-top2px dotted #CCCCCC;  
    
   -moz-border-radius:10px 0px 0px 15px
    -
   webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};  
    -
   webkit-border-bottom-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius}; 

    } 
    .
   postbit_userinfo1 
     
   width: {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-28px-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}};  
     
   padding-left4px;   
     
   padding-right4px;   
     
   padding-top4px;   
     
   padding-bottom4px;   
     
   background-color#EBEBEB;    
     
   margin-bottom5px
     
   border-left4px solid #CB7C01; 
     
   border-bottom2px dotted #C1C1C1;  
     
   text-align:left
     
   font-weightbold
     -
   moz-box-shadow0 2px 2px #CB7C01;  
     
   -moz-border-radius:6px 6px 6px 6px
     -
   webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};  
     -
   webkit-border-bottom-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius}; 
   }  

   .
   web_site_infos {  
     
   padding-left4px;   
     
   padding-right4px;   
     
   padding-top4px;   
     
   padding-bottom4px;   
     
   background-color#EBEBEB;    
     
   margin-bottom5px
     
   border-left4px solid #CB7C01; 
     
   border-bottom2px dotted #C1C1C1;  
     
   text-align:left
     
   font-weightbold
     -
   moz-box-shadow0 2px 2px #CB7C01;  
     
   -moz-border-radius:6px 6px 6px 6px
     -
   webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};  
     -
   webkit-border-bottom-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius}; 
   }  

   .
   add_as_friend  

      
   width50px
     
   background:transparent url('images/1-a.png'no-repeat
     
   background-position:left
     
   text-align:left
     
   font-weightbold
     -
   moz-box-shadow0 2px 2px #CB7C01;  
     
   -moz-border-radius:1px 1px 1px 1px


   .
   infos_add {  
     
   padding-left2px;   
     
   padding-right2px;   
     
   padding-top0px;   
     
   padding-bottom0px;   
     
   text-align:left
     -
   moz-box-shadow0 2px 2px #CB7C01;  

   .
   postcontent_1 
     
   border1px solid #636363; 
     
   -moz-border-radius:3px
     margin: 5px ; 
     font-weight: bold; 


   و تمام

   - اختصاصی وی بی ایران

 1. Top | #2
  پاسخگو و راهنمای سایت

  ورژن ویبولتین
  :|:
  نوشته ها
  3,415
  میزان امتیاز
  391

  پیش فرض

  خسته نباشی پهلوان خدا قوت دلاور

  کاربر مقابل از Mr.AryA بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 2. Top | #3
  کاربر اخراجی

  ورژن ویبولتین
  4.2.1
  نوشته ها
  48
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  خسته نباشی داداش ...

  نقل قول نوشته اصلی توسط @[email protected] نمایش پست ها
  خسته نباشی پهلوان خدا قوت دلاور
  یاد گزارشگر کشتی آزاد ( اقای عامل ) افتادم

  کاربر مقابل از Arman-dl بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 3. Top | #4
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.1
  نوشته ها
  2,572
  میزان امتیاز
  300

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط @[email protected] نمایش پست ها
  خسته نباشی پهلوان خدا قوت دلاور
  ممنون !

  بعد این پست بیت تازه میشه بگم پهلونم ! تازه اونم تختی

  نقل قول نوشته اصلی توسط Arman-dl نمایش پست ها
  خسته نباشی داداش ...  یاد گزارشگر کشتی آزاد ( اقای عامل ) افتادم
  والیبال دیروز هم چند بار گفت اینو !

  بزودی ورزن جدید پست بیت منتشر میشه . . .

  کاربر مقابل از AREF بابت این پست مفید تشکر کرده است:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. آموزش زیبا سازی امضا ویژه استایل VBIran Triangle
  توسط Regulator در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 20
  آخرين نوشته: 2014/07/23, 09:26 AM
 2. اموزش انلاین بازی کردن بازی زیبای gta san andreas !
  توسط nightmare22 در انجمن آموزش ( غیر از ویبولتین )
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2014/01/11, 11:27 AM
 3. آموزش زیبا سازی پست بیت { ساده و زیبا } (ورژن3)
  توسط sorathost در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 2012/11/15, 07:39 PM
 4. آموزش زیبا سازی پست بیت { ساده و زیبا }
  توسط Mohsen Neo در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 46
  آخرين نوشته: 2012/08/05, 02:40 PM
 5. پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2012/04/13, 05:45 PM

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •