خاهش
اگه امری نیس اعلام کنید تا
مدیران تایپک رو ببندند