وقتی میبینم دوستانی هستن که در کاری به آدم کمک میکنند به خودم غبطه میخورم
دست همگی درد نکنه