آقا جان شما باید درجه تعریف کنی. تو ادمین سی پی ، درجه های کاربری. با تعداد پست میتونید اینکارو بکنید.
خِلاص!