مشخصات سرور اختصاصی که توسط هزارنویس در دیتاسنتر رد استیشن راه اندازی شده است :

مشخصات سرور :

Ram : 24 GB DDR3 RAM | CPU : Intel® Xeon® E5-2430v2 | Hard Disk : 1 TB SSHD 7,200 RPM - H710p Raid Controller with BBU - Raid 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbit/s guaranteed | Control Panel Hosting : cPanel |PHP 5.4 | CMS Support : All
HC-1 - فضا : 500 مگابایت - پهنای باند : 25 گیگابایت
Control panel : cPanel | Ftp : U | Database : U | Park Domain : U | Addon Domain : U | بقیه امکانات : نامحدود

ماهیانه 5 هزار تومان
سبد خرید - گروه میزبانی ایستگاه آبی

HC-2 - فضا : 1000 مگابایت - پهنای باند : 50 گیگابایت
Control panel : cPanel | Ftp : U | Database : U | Park Domain : U | Addon Domain : U | بقیه امکانات : نامحدود

ماهیانه 10 هزار تومان
سبد خرید - گروه میزبانی ایستگاه آبی

HC-3 - فضا : 2000 مگابایت - پهنای باند : 80 گیگابایت
Control panel : cPanel | Ftp : U | Database : U | Park Domain : U | Addon Domain : U | بقیه امکانات : نامحدود

ماهیانه 20 هزار تومان
سبد خرید - گروه میزبانی ایستگاه آبی

HC-4 - فضا : 3000 مگابایت - پهنای باند : 100 گیگابایت
Control panel : cPanel | Ftp : U | Database : U | Park Domain : U | Addon Domain : U | بقیه امکانات : نامحدود

ماهانه 30 هزار تومان
سبد خرید - گروه میزبانی ایستگاه آبی

HC-5 - فضا : 4000 مگابایت - پهنای باند : 110 گیگابایت
Control panel : cPanel | Ftp : U | Database : U | Park Domain : U | Addon Domain : U | بقیه امکانات : نامحدود

ماهانه 40 هزار تومان
سبد خرید - گروه میزبانی ایستگاه آبی

HC-6 - فضا : 5000 مگابایت - پهنای باند : 120 گیگابایت
Control panel : cPanel | Ftp : U | Database : U | Park Domain : U | Addon Domain : U | بقیه امکانات : نامحدود

ماهانه 50 هزار تومان
سبد خرید - گروه میزبانی ایستگاه آبی

HC-7 - فضا : 7000 مگابایت - پهنای باند : 200 گیگابایت
Control panel : cPanel | Ftp : U | Database : U | Park Domain : U | Addon Domain : U | بقیه امکانات : نامحدود

ماهانه 65 هزار تومان
سبد خرید - گروه میزبانی ایستگاه آبی

HC-8 - فضا : 10000 مگابایت - پهنای باند : 250 گیگابایت
Control panel : cPanel | Ftp : U | Database : U | Park Domain : U | Addon Domain : U | بقیه امکانات : نامحدود

ماهانه 95 هزار تومان
سبد خرید - گروه میزبانی ایستگاه آبی
کد تخفیف 80 درصد : IXS86DQ0MM

تاریخ انقضا : 2014/07/19