نقل قول نوشته اصلی توسط Xm0on نمایش پست ها
وارد روت فرومتون بشوید.

فایل newthread.php را بیدا و گزینه ی Edit را بزنید.

سبس کدهایش را با کد زیر عوض کنید :

کد:
<?php
/*======================================================================*\
|| #################################################################### ||
|| # vBulletin 4.2.0 Patch Level 2
|| # ---------------------------------------------------------------- # ||
|| # Copyright ©2000-2012 vBulletin Solutions Inc. All Rights Reserved. ||
|| # This file may not be redistributed in whole or significant part. # ||
|| # ---------------- VBULLETIN IS NOT FREE SOFTWARE ---------------- # ||
|| # http://www.vbulletin.com | http://www.vbulletin.com/license.html # ||
|| #################################################################### ||
\*======================================================================*/


// ####################### SET PHP ENVIRONMENT ###########################
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);


// #################### DEFINE IMPORTANT CONSTANTS #######################
define('GET_EDIT_TEMPLATES', true);
define('THIS_SCRIPT', 'newthread');
define('CSRF_PROTECTION', true);


// ################### PRE-CACHE TEMPLATES AND DATA ######################
// get special phrase groups
$phrasegroups = array(
  'threadmanage',
  'postbit',
  'posting',
  'prefix'
);


// get special data templates from the datastore
$specialtemplates = array(
  'smiliecache',
  'bbcodecache',
  'ranks',
);


// pre-cache templates used by all actions
$globaltemplates = array(
  'newpost_attachment',
  'newpost_attachmentbit',
  'newthread',
  'humanverify',
  'optgroup',
  'postbit_attachment',
  'postbit_attachmentimage',
  'postbit_attachmentthumbnail',
  'facebook_publishcheckbox',
);


// pre-cache templates used by specific actions
$actiontemplates = array();


// ######################### REQUIRE BACK-END ############################
require_once('./global.php');
require_once(DIR . '/includes/functions_newpost.php');
require_once(DIR . '/includes/functions_editor.php');
require_once(DIR . '/includes/functions_bigthree.php');


// #######################################################################
// ######################## START MAIN SCRIPT ############################
// #######################################################################


verify_forum_url();


// ### STANDARD INITIALIZATIONS ###
$checked = array();
$newpost = array();
$postattach = array();
$contenttype = 'vBForum_Post';


// sanity checks...
if (empty($_REQUEST['do']))
{
  $_REQUEST['do'] = 'newthread';
}


($hook = vBulletinHook::fetch_hook('newthread_start')) ? eval($hook) : false;


if (!$foruminfo['forumid'])
{
  eval(standard_error(fetch_error('invalidid', $vbphrase['forum'], $vbulletin->options['contactuslink'])));
}


if (!$foruminfo['allowposting'] OR $foruminfo['link'] OR !$foruminfo['cancontainthreads'])
{
  eval(standard_error(fetch_error('forumclosed')));
}


$forumperms = fetch_permissions($forumid);
if (!($forumperms & $vbulletin->bf_ugp_forumpermissions['canview']) OR !($forumperms & $vbulletin->bf_ugp_forumpermissions['canpostnew']))
{
  print_no_permission();
}


// check if there is a forum password and if so, ensure the user has it set
verify_forum_password($foruminfo['forumid'], $foruminfo['password']);


$show['tag_option'] = ($vbulletin->options['threadtagging'] AND ($forumperms & $vbulletin->bf_ugp_forumpermissions['cantagown']));


// ############################### start post thread ###############################
if ($_POST['do'] == 'postthread')
{
  // Variables reused in templates
  $posthash = $vbulletin->input->clean_gpc('p', 'posthash', TYPE_NOHTML);
  $poststarttime = $vbulletin->input->clean_gpc('p', 'poststarttime', TYPE_UINT);


  $vbulletin->input->clean_array_gpc('p', array(
    'wysiwyg'     => TYPE_BOOL,
    'preview'     => TYPE_STR,
    'message'     => TYPE_STR,
    'subject'     => TYPE_STR,
    'iconid'     => TYPE_UINT,
    'rating'     => TYPE_UINT,
    'prefixid'    => TYPE_NOHTML,
    'taglist'     => TYPE_NOHTML,


    'postpoll'    => TYPE_BOOL,
    'polloptions'   => TYPE_UINT,


    'signature'    => TYPE_BOOL,
    'disablesmilies' => TYPE_BOOL,
    'parseurl'    => TYPE_BOOL,
    'folderid'    => TYPE_UINT,
    'subscribe'    => TYPE_BOOL,
    'emailupdate'   => TYPE_UINT,
    'stickunstick'  => TYPE_BOOL,
    'openclose'    => TYPE_BOOL,
    'htmlstate'    => TYPE_STR,


    'username'    => TYPE_STR,
    'loggedinuser'  => TYPE_INT,


    'humanverify'   => TYPE_ARRAY,


    'podcasturl'   => TYPE_STR,
    'podcastsize'   => TYPE_UINT,
    'podcastexplicit' => TYPE_BOOL,
    'podcastkeywords' => TYPE_STR,
    'podcastsubtitle' => TYPE_STR,
    'podcastauthor'  => TYPE_STR,
  ));


  if ($vbulletin->GPC['loggedinuser'] != 0 AND $vbulletin->userinfo['userid'] == 0)
  {
    // User was logged in when writing post but isn't now. If we got this
    // far, guest posts are allowed, but they didn't enter a username so
    // they'll get an error. Force them to log back in.
    standard_error(fetch_error('session_timed_out_login'), '', false, 'STANDARD_ERROR_LOGIN');
  }


  ($hook = vBulletinHook::fetch_hook('newthread_post_start')) ? eval($hook) : false;


  if ($vbulletin->GPC['wysiwyg'])
  {
    require_once(DIR . '/includes/class_wysiwygparser.php');
    $html_parser = new vB_WysiwygHtmlParser($vbulletin);
    $newpost['message'] = $html_parser->parse_wysiwyg_html_to_bbcode($vbulletin->GPC['message'], $foruminfo['allowhtml']);
  }
  else
  {
    $newpost['message'] =& $vbulletin->GPC['message'];
  }


  if (!($forumperms & $vbulletin->bf_ugp_forumpermissions['canpostpoll']))
  {
    $vbulletin->GPC['postpoll'] = false;
  }


  $newpost['title'] =& $vbulletin->GPC['subject'];
  $newpost['iconid'] =& $vbulletin->GPC['iconid'];


  require_once(DIR . '/includes/functions_prefix.php');


  if (can_use_prefix($vbulletin->GPC['prefixid']))
  {
    $newpost['prefixid'] =& $vbulletin->GPC['prefixid'];
  }


  if ($show['tag_option'])
  {
    $newpost['taglist'] =& $vbulletin->GPC['taglist'];
  }
  $newpost['parseurl']    = (($vbulletin->options['allowedbbcodes'] & ALLOW_BBCODE_URL) AND $foruminfo['allowbbcode'] AND $vbulletin->GPC['parseurl']);
  $newpost['signature']    =& $vbulletin->GPC['signature'];
  $newpost['preview']     =& $vbulletin->GPC['preview'];
  $newpost['disablesmilies'] =& $vbulletin->GPC['disablesmilies'];
  $newpost['rating']     =& $vbulletin->GPC['rating'];
  $newpost['username']    =& $vbulletin->GPC['username'];
  $newpost['postpoll']    =& $vbulletin->GPC['postpoll'];
  $newpost['polloptions']   =& $vbulletin->GPC['polloptions'];
  $newpost['folderid']    =& $vbulletin->GPC['folderid'];
  $newpost['humanverify']   =& $vbulletin->GPC['humanverify'];
  $newpost['poststarttime']  = $poststarttime;
  $newpost['posthash']    = $posthash;
  // moderation options
  $newpost['stickunstick']  =& $vbulletin->GPC['stickunstick'];
  $newpost['openclose']    =& $vbulletin->GPC['openclose'];
  $newpost['podcasturl']   =& $vbulletin->GPC['podcasturl'];
  $newpost['podcastsize']   =& $vbulletin->GPC['podcastsize'];
  $newpost['podcastexplicit'] =& $vbulletin->GPC['podcastexplicit'];
  $newpost['podcastkeywords'] =& $vbulletin->GPC['podcastkeywords'];
  $newpost['podcastsubtitle'] =& $vbulletin->GPC['podcastsubtitle'];
  $newpost['podcastauthor']  =& $vbulletin->GPC['podcastauthor'];
  $newpost['subscribe']    =& $vbulletin->GPC['subscribe'];


  if ($foruminfo['allowhtml'])
  {
    $htmlchecked = fetch_htmlchecked($vbulletin->GPC['htmlstate']);
    $newpost['htmlstate'] = array_pop($array = array_keys(fetch_htmlchecked($vbulletin->GPC['htmlstate'])));
  }
  else
  {
    $newpost['htmlstate'] = 'on_nl2br';
  }


  if ($vbulletin->GPC_exists['emailupdate'])
  {
    $newpost['emailupdate'] =& $vbulletin->GPC['emailupdate'];
  }
  else
  {
    $newpost['emailupdate'] = array_pop($array = array_keys(fetch_emailchecked(array(), $vbulletin->userinfo)));
  }


  if (!($forumperms & $vbulletin->bf_ugp_forumpermissions['canviewthreads']))
  {
    $newpost['emailupdate'] = 0;
  }


  if (!$vbulletin->GPC['subscribe'])
  {
    $newpost['emailupdate'] = 9999;
  }


  build_new_post('thread', $foruminfo, array(), array(), $newpost, $errors);


  if (sizeof($errors) > 0)
  {
    // ### POST HAS ERRORS ###
    $postpreview = construct_errors($errors); // this will take the preview's place
    construct_checkboxes($newpost);
    $_REQUEST['do'] = 'newthread';
    $newpost['message'] = htmlspecialchars_uni($newpost['message']);
    $podcasturl = htmlspecialchars_uni($newpost['podcasturl']);
    $podcastsize = ($newpost['podcastsize']) ? $newpost['podcastsize'] : '';
    $podcastkeywords = htmlspecialchars_uni($newpost['podcastkeywords']);
    $podcastsubtitle = htmlspecialchars_uni($newpost['podcastsubtitle']);
    $podcastauthor = htmlspecialchars_uni($newpost['podcastauthor']);
    $explicitchecked = $newpost['podcastexplicit'] ? 'checked="checked"' : '';
  }
  else if ($newpost['preview'])
  {
    if ($forumperms & $vbulletin->bf_ugp_forumpermissions['canpostattachment'] AND $vbulletin->userinfo['userid'] AND !empty($vbulletin->userinfo['attachmentextensions']))
    {
      require_once(DIR . '/packages/vbattach/attach.php');
      $attach = new vB_Attach_Display_Content($vbulletin, 'vBForum_Post');
      $postattach = $attach->fetch_postattach($posthash);
    }
    // ### PREVIEW POST ###
    // yes .. double postattach here
    $postpreview = process_post_preview($newpost, 0, $postattach, $postattach);
    $_REQUEST['do'] = 'newthread';
    $newpost['message'] = htmlspecialchars_uni($newpost['message']);
    $podcasturl = htmlspecialchars_uni($newpost['podcasturl']);
    $podcastsize = ($newpost['podcastsize']) ? $newpost['podcastsize'] : '';
    $podcastkeywords = htmlspecialchars_uni($newpost['podcastkeywords']);
    $podcastsubtitle = htmlspecialchars_uni($newpost['podcastsubtitle']);
    $podcastauthor = htmlspecialchars_uni($newpost['podcastauthor']);
    $explicitchecked = $newpost['podcastexplicit'] ? 'checked="checked"' : '';
  }
  else
  {
    // ### NOT PREVIEW - ACTUAL POST ###
    $threadinfo = fetch_threadinfo($newpost['threadid']); // need the forumread variable from this
    mark_thread_read($threadinfo, $foruminfo, $vbulletin->userinfo['userid'], TIMENOW);


    ($hook = vBulletinHook::fetch_hook('newthread_post_complete')) ? eval($hook) : false;
    
     if ($newpost['visible'])
    {
      if ($forumperms & $vbulletin->bf_ugp_forumpermissions['canviewthreads'])
      {
        $vbulletin->url = fetch_seo_url('thread', $threadinfo, array('p' => $newpost['postid'] . "#post$newpost[postid]"));


        if (defined('VB_API') AND VB_API === true)
        {
          $show['threadid'] = $threadinfo['threadid'];
          $show['postid'] = $newpost['postid'];
        }


        // attempt to publish this new thread to user's Facebook feed
        if (is_facebookenabled())
        {
          $fblink = str_ireplace('&amp;', '&', $vbulletin->url);
          publishtofacebook_newthread($newpost['title'], $newpost['message'], create_full_url($fblink));
        }


        print_standard_redirect('redirect_postthanks'); 
      }
      else
      {
        $vbulletin->url = fetch_seo_url('forum', $foruminfo);
        print_standard_redirect('redirect_postthanks_nopermission', true, true); 
      }
    }
    else
    {
      $vbulletin->url = fetch_seo_url('forum', $foruminfo);
      print_standard_redirect('redirect_postthanks_moderate', true, true); 
    }
  } // end if
}


// ############################### start new thread ###############################
if ($_REQUEST['do'] == 'newthread')
{
  ($hook = vBulletinHook::fetch_hook('newthread_form_start')) ? eval($hook) : false;


  $posticons = construct_icons($newpost['iconid'], $foruminfo['allowicons']);


  if (!isset($checked['parseurl']))
  {
    $checked['parseurl'] = 'checked="checked"';
  }


  if (!isset($checked['postpoll']))
  {
    $checked['postpoll'] = '';
  }


  if (!isset($newpost['polloptions']))
  {
    $polloptions = 4;
  }
  else
  {
    $polloptions = $newpost['polloptions'];
  }


  // Get subscribed thread folders
  $newpost['folderid'] = iif($newpost['folderid'], $newpost['folderid'], 0);
  $folders = unserialize($vbulletin->userinfo['subfolders']);
  // Don't show the folderjump if we only have one folder, would be redundant ;)
  if (sizeof($folders) > 1)
  {
    require_once(DIR . '/includes/functions_misc.php');
    $folderbits = construct_folder_jump(1, $newpost['folderid'], false, $folders);
  }
  $show['subscribefolders'] = iif(!empty($folderbits), true, false);


  // get the checked option for auto subscription
  $emailchecked = fetch_emailchecked($threadinfo, $vbulletin->userinfo, $newpost);
  if ($emailchecked['9999'])
  {
    $emailchecked['0'] = $emailchecked['9999'];
    unset($emailchecked['9999']);
    $checked['subscribe'] = '';
  }
  else
  {
    $checked['subscribe'] = 'checked="checked"';
  }


  if ($foruminfo['allowhtml'])
  {
    if (!isset($htmlchecked))
    {
      $htmlchecked = array('on_nl2br' => 'selected="selected"');
    }
    $templater = vB_Template::create('newpost_html');
      $templater->register('htmlchecked', $htmlchecked);
    $htmloption = $templater->render();
  }


  // check to see if signature required
  if ($vbulletin->userinfo['userid'] AND !$postpreview)
  {
    if ($vbulletin->userinfo['signature'] != '')
    {
      $checked['signature'] = 'checked="checked"';
    }
    else
    {
      $checked['signature'] = '';
    }
  }


  if ($forumperms & $vbulletin->bf_ugp_forumpermissions['canpostpoll'])
  {
    $show['poll'] = true;
  }
  else
  {
    $show['poll'] = false;
  }


  $attachcount = 0;


  require_once(DIR . '/includes/functions_file.php');
  if ($forumperms & $vbulletin->bf_ugp_forumpermissions['canpostattachment'] AND $vbulletin->userinfo['userid'] AND !empty($vbulletin->userinfo['attachmentextensions']))
  {
    $values = "values[f]=$foruminfo[forumid]";
    require_once(DIR . '/packages/vbattach/attach.php');
    $attach = new vB_Attach_Display_Content($vbulletin, 'vBForum_Post');
    $attachmentoption = $attach->fetch_edit_attachments($posthash, $poststarttime, $postattach, 0, $values, $editorid, $attachcount);
    $contenttypeid = $attach->fetch_contenttypeid();
    $attachinfo = fetch_attachmentinfo($posthash, $poststarttime, $contenttypeid, array('f' => $foruminfo['forumid']));
  }
  else
  {
    $attachmentoption = '';
    $attachinfo = fetch_attachmentinfo($posthash, $poststarttime, 0, array('f' => $foruminfo['forumid']));
  }


  $editorid = construct_edit_toolbar(
    $newpost['message'],
    0,
    $foruminfo['forumid'],
    $foruminfo['allowsmilies'],
    1,
    ($forumperms & $vbulletin->bf_ugp_forumpermissions['canpostattachment'] AND $vbulletin->userinfo['userid'] AND !empty($vbulletin->userinfo['attachmentextensions'])),
    'fe',
    '',
    $attachinfo,
    'forum',
    'vBForum_Thread',
    0,
    0,
    $postpreview,
    true,
    'subject'
  );


  $subject = $newpost['title'];


  // display prefixes
  require_once(DIR . '/includes/functions_prefix.php');
  $prefix_options = fetch_prefix_html($foruminfo['forumid'], $newpost['prefixid'], true);


  // get username code
  $usernamecode = vB_Template::create('newpost_usernamecode')->render();


  $show['podcasturl'] = ($foruminfo['podcast']);


  // can this user open / close this thread?
  if (($vbulletin->userinfo['userid'] AND $forumperms & $vbulletin->bf_ugp_forumpermissions['canopenclose']) OR can_moderate($foruminfo['forumid'], 'canopenclose'))
  {
    $threadinfo['open'] = 1;
    $show['openclose'] = true;
    $show['closethread'] = true;
  }
  else
  {
    $show['openclose'] = false;
  }
  // can this user stick this thread?
  if (can_moderate($foruminfo['forumid'], 'canmanagethreads'))
  {
    $threadinfo['sticky'] = 0;
    $show['stickunstick'] = true;
    $show['unstickthread'] = false;
  }
  else
  {
    $show['stickunstick'] = false;
  }
  if ($show['openclose'] OR $show['stickunstick'])
  {
    ($hook = vBulletinHook::fetch_hook('newthread_form_threadmanage')) ? eval($hook) : false;
    $templater = vB_Template::create('newpost_threadmanage');
      $templater->register('checked', $checked);
    $threadmanagement = $templater->render();
  }
  else
  {
    $threadmanagement = '';
  }


  if (fetch_require_hvcheck('post'))
  {
    require_once(DIR . '/includes/class_humanverify.php');
    $verification =& vB_HumanVerify::fetch_library($vbulletin);
    $human_verify = $verification->output_token();
  }
  else
  {
    $human_verify = '';
  }


  if ($show['tag_option'])
  {
    $tags_remain = null;
    if ($vbulletin->options['tagmaxthread'])
    {
      $tags_remain = $vbulletin->options['tagmaxthread'];
    }
    if ($vbulletin->options['tagmaxstarter'] AND !can_moderate($threadinfo['forumid'], 'caneditthreads'))
    {
      $tags_remain = ($tags_remain === null ? $vbulletin->options['tagmaxstarter'] : min($tags_remain, $vbulletin->options['tagmaxstarter']));
    }


    $show['tags_remain'] = ($tags_remain !== null);
    $tags_remain = vb_number_format($tags_remain);
    $tag_delimiters = addslashes_js($vbulletin->options['tagdelimiter']);
  }


  // draw nav bar
  $navbits = array();
  $navbits[fetch_seo_url('forumhome', array())] = $vbphrase['forum'];
  $parentlist = array_reverse(explode(',', substr($foruminfo['parentlist'], 0, -3)));
  foreach ($parentlist AS $forumID)
  {
    $forumTitle = $vbulletin->forumcache["$forumID"]['title'];
    $navbits[fetch_seo_url('forum', array('forumid' => $forumID, 'title' => $forumTitle))] = $forumTitle;
  }
  $navbits[''] = $vbphrase['post_new_thread'];
  $navbits = construct_navbits($navbits);
  $navbar = render_navbar_template($navbits);


  construct_forum_rules($foruminfo, $forumperms);


  $show['signaturecheckbox'] = ($permissions['genericpermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_genericpermissions['canusesignature'] AND $vbulletin->userinfo['signature']);
  $show['parseurl'] = (($vbulletin->options['allowedbbcodes'] & ALLOW_BBCODE_URL) AND $foruminfo['allowbbcode']);
  $show['misc_options'] = ($show['signaturecheckbox'] OR $show['parseurl'] OR !empty($disablesmiliesoption));
  $show['additional_options'] = ($show['misc_options'] OR !empty($attachmentoption) OR $show['member'] OR $show['poll'] OR !empty($threadmanagement));
  $show['lightbox'] = ($vbulletin->options['lightboxenabled'] AND $vbulletin->options['usepopups']);


  $guestuser = array(
    'userid'   => 0,
    'usergroupid' => 0,
  );
  cache_permissions($guestuser);


  if (
    $guestuser['permissions']['forumpermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_forumpermissions['canview']
      AND
    $guestuser['forumpermissions']["$foruminfo[forumid]"] & $vbulletin->bf_ugp_forumpermissions['canview']
      AND
    $guestuser['forumpermissions']["$foruminfo[forumid]"] & $vbulletin->bf_ugp_forumpermissions['canviewthreads']
      AND
    ($guestuser['forumpermissions']["$foruminfo[forumid]"] & $vbulletin->bf_ugp_forumpermissions['canviewothers'])
      AND
    is_facebookenabled()
  )
  {
    $fbpublishcheckbox = construct_fbpublishcheckbox();
  }


  ($hook = vBulletinHook::fetch_hook('newthread_form_complete')) ? eval($hook) : false;


  $templater = vB_Template::create('newthread');
    $templater->register_page_templates();
    $templater->register('attachmentoption', $attachmentoption);
    $templater->register('checked', $checked);
    $templater->register('disablesmiliesoption', $disablesmiliesoption);
    $templater->register('editorid', $editorid);
    $templater->register('emailchecked', $emailchecked);
    $templater->register('explicitchecked', $explicitchecked);
    $templater->register('folderbits', $folderbits);
    $templater->register('forumid', $forumid);
    $templater->register('foruminfo', $foruminfo);
    $templater->register('forumrules', $forumrules);
    $templater->register('human_verify', $human_verify);
    $templater->register('messagearea', $messagearea);
    $templater->register('navbar', $navbar);
    $templater->register('newpost', $newpost);
    $templater->register('onload', $onload);
    $templater->register('podcastauthor', $podcastauthor);
    $templater->register('podcastkeywords', $podcastkeywords);
    $templater->register('podcastsize', $podcastsize);
    $templater->register('podcastsubtitle', $podcastsubtitle);
    $templater->register('podcasturl', $podcasturl);
    $templater->register('polloptions', $polloptions);
    $templater->register('posthash', $posthash);
    $templater->register('posticons', $posticons);
    $templater->register('postpreview', $postpreview);
    $templater->register('poststarttime', $poststarttime);
    $templater->register('prefix_options', $prefix_options);
    $templater->register('selectedicon', $selectedicon);
    $templater->register('subject', $subject);
    $templater->register('tags_remain', $tags_remain);
    $templater->register('tag_delimiters', $tag_delimiters);
    $templater->register('threadmanagement', $threadmanagement);
    $templater->register('usernamecode', $usernamecode);
    $templater->register('htmloption', $htmloption);
    $templater->register('fbpublishcheckbox', $fbpublishcheckbox);
  print_output($templater->render());


}


/*======================================================================*\
|| ####################################################################
|| # CVS: $RCSfile$ - $Revision: 57655 $
|| ####################################################################
\*======================================================================*/
قبل از اینکار حتما از فایل یک کبی بگیریید.

بدرود
با احترام تست میکنم

بعد اعلام خواهم کرد

موفق باشید