سلام من یک بی بی کد ساختم ولی باید به طور دستی اضافش کنم و در هنگام پست زدن نیست