شما دارید میفرمایید: " میخوام چنین محدودیتی رو به وی بی خودم اضافه کنم " خب اضافه کنید دیگه
با آقای عابدین پور در تماس باشید.hamyar.org