سلامدرجه ایی نیاز دارم بصورت حرفه ایی با پرداخت هزینه هر عزیزی میتونه برام خصوصی بدهممنون