سلام
کسی می تونه پست بیت رو برام عوض کنه هر کاری می کنم نمی تونم؟