با سلام
من با یک مشکل جدی برخورد کردم زمان کلیک کردن روی بخش مقالات ارور زیر میاد و بخش باز نمیشه
در ضمن در سی پی سکشن های مقالات رو میبینم و سعی کردم فایل های پی اچ پی رو دوباره آپلود کنم رو هاستم چون فکر میکردم یکی از اونا خراب شده.
متشکر میشم راهنماییم کنید


کد HTML:
Rerouting recursion with: error/500 on line 225 in /var/www/vhosts/blackrosess.org/forum.blackrosess.org/vb/router.php
#0 /var/www/vhosts/blackrosess.org/forum.blackrosess.org/vb/router.php(272): vB_Router::getResponse('error/500')
#1 /var/www/vhosts/blackrosess.org/forum.blackrosess.org/vb/router.php(272): vB_Router::getResponse('error/500')
#2 /var/www/vhosts/blackrosess.org/forum.blackrosess.org/vb/router.php(262): vB_Router::getResponse(Object(vB_Route_Error))
#3 /var/www/vhosts/blackrosess.org/forum.blackrosess.org/vb/bootstrap.php(58): vB_Router::getResponse()
#4 /var/www/vhosts/blackrosess.org/forum.blackrosess.org/content.php(30): require_once('/var/www/vhosts...')
#5 {main}


Fatal error: Rerouting recursion with: error/500 on line 225 in [path]/vb/router.php in [path]/vb/vb.php on line 286
#0 vb_error_handler(256, Rerouting recursion with: error/500 on line 225 in /var/www/vhosts/blackrosess.org/forum.blackrosess.org/vb/router.php , /var/www/vhosts/blackrosess.org/forum.blackrosess.org/vb/vb.php, 286, Array ([exception] => vB_Exception_Critical Object ([] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Rerouting recursion with: error/500,[] => ,[] => 0,[] => /var/www/vhosts/blackrosess.org/forum.blackrosess.org/vb/router.php,[] => 225,[] => Array ([0] => Array ([file] => /var/www/vhosts/blackrosess.org/forum.blackrosess.org/vb/router.php,[line] => 272,[function] => getResponse,[class] => vB_Router,[type] => ::,[args] => Array ([0] => error/500)),[1] => Array ([file] => /var/www/vhosts/blackrosess.org/forum.blackrosess.org/vb/router.php,[line] => 272,[function] => getResponse,[class] => vB_Router,[type] => ::,[args] => Array ([0] => error/500)),[2] => Array ([file] => /var/www/vhosts/blackrosess.org/forum.blackrosess.org/vb/router.php,[line] => 262,[function] => getResponse,[class] => vB_Router,[type] => ::,[args] => Array ([0] => vB_Route_Error Object ([] => Array ([error] => Array ([optional] => 1,[values] => Array ([0] => 403,[1] => 404,[2] => 409,[3] => 500),[default] => 404)),[] => vB_Controller_Error,[] => 404,[] => error,[] => 1,[] => Array ([error] => 404),[] => 1,[] => vB_Route_Error,[] => error,[] => ,[] => 1,[] => Array (),[] => ,[] => ))),[3] => Array ([file] => /var/www/vhosts/blackrosess.org/forum.blackrosess.org/vb/bootstrap.php,[line] => 58,[function] => getResponse,[class] => vB_Router,[type] => ::,[args] => Array ()),[4] => Array ([file] => /var/www/vhosts/blackrosess.org/forum.blackrosess.org/content.php,[line] => 30,[args] => Array ([0] => /var/www/vhosts/blackrosess.org/forum.blackrosess.org/vb/bootstrap.php),[function] => require_once)),[] => ),[code] => 256)) #1 trigger_error(Rerouting recursion with: error/500 on line 225 in /var/www/vhosts/blackrosess.org/forum.blackrosess.org/vb/router.php , 256) called at [/var/www/vhosts/blackrosess.org/forum.blackrosess.org/vb/vb.php:286] #2 vB::handleException(vB_Exception_Critical Object ([] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Rerouting recursion with: error/500,[] => ,[] => 0,[] => /var/www/vhosts/blackrosess.org/forum.blackrosess.org/vb/router.php,[] => 225,[] => Array ([0] => Array ([file] => /var/www/vhosts/blackrosess.org/forum.blackrosess.org/vb/router.php,[line] => 272,[function] => getResponse,[class] => vB_Router,[type] => ::,[args] => Array ([0] => error/500)),[1] => Array ([file] => /var/www/vhosts/blackrosess.org/forum.blackrosess.org/vb/router.php,[line] => 272,[function] => getResponse,[class] => vB_Router,[type] => ::,[args] => Array ([0] => error/500)),[2] => Array ([file] => /var/www/vhosts/blackrosess.org/forum.blackrosess.org/vb/router.php,[line] => 262,[function] => getResponse,[class] => vB_Router,[type] => ::,[args] => Array ([0] => vB_Route_Error Object ([] => Array ([error] => Array ([optional] => 1,[values] => Array ([0] => 403,[1] => 404,[2] => 409,[3] => 500),[default] => 404)),[] => vB_Controller_Error,[] => 404,[] => error,[] => 1,[] => Array ([error] => 404),[] => 1,[] => vB_Route_Error,[] => error,[] => ,[] => 1,[] => Array (),[] => ,[] => ))),[3] => Array ([file] => /var/www/vhosts/blackrosess.org/forum.blackrosess.org/vb/bootstrap.php,[line] => 58,[function] => getResponse,[class] => vB_Router,[type] => ::,[args] => Array ()),[4] => Array ([file] => /var/www/vhosts/blackrosess.org/forum.blackrosess.org/content.php,[line] => 30,[args] => Array ([0] => /var/www/vhosts/blackrosess.org/forum.blackrosess.org/vb/bootstrap.php),[function] => require_once)),[] => ))