خوب تنها کسی که خبر ورزشی میذاره همینه
اگه هک ادغام دو پست پشت سر هم رو بذارم هر وقت خبر بذاره با خبر قبلی ادغام میشه که نمیخوام این طور شه