این کد اضافه کردن title , alt خودکار به تصاویر است آیا می توانید کد را که برای vcp می باشد برای رزبلاگ ترجمه کنید.
کد:
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script><script>
$(document).ready(function(Ariatheme){
  $('img').attr ('title','<-name-> , <-url-> , <-user->');
  $('img').attr ('alt','<-name-> , <-url-> , <-user->');
})
</script>