بنده با شجاعت تمام شماره یکی از دخترا رو توش زدم حالا میخوان با گونی ببرن یا ...