درود

استایل ویولت بر خلاف اسمش رنگش آبیه

پی اس دی و کد از خودم هستش، تمام قسمت ها کدنویسی شده. به یک نفر 70 یا به سه نفر 20

شات ها :

http://up.vbiran.ir/uploads/4390714127063388349_1.png
http://up.vbiran.ir/uploads/430014127063865637_5.png
http://up.vbiran.ir/uploads/2600314127064113794_3.png
http://up.vbiran.ir/uploads/6367141270641932416_2.png
http://up.vbiran.ir/uploads/20024141270642134470_4.png

پ.خ بدید.