سلام بهتر نیست برای پاسخ های کوتاه چت باکس رو اضاف کنیم ؟؟؟