حاجی جان مختار نامه چیزی نیست پولش از بالا دستی ها می آد که هیچی براشون مهم نیست ! پولش از دست اونایی می آد که 100 ملیار 1000 ملیارد می ره تو جیبشون!

ولی این فرق داره !