سلام

بخشید من این هک رو پیدانکردم میشه هکی که به ادمین این دسترس
ی رو میده که پیام خصوصی رو بخونه بدیدد بهم؟

کسی میدونه چطوری سیستم امتیاز رو که به تشکر و پسند تبدیل شده میشه به حالت پیشفرض در آرود

VB4.2.2. با برنامه زمپ

سپاس