باسلام در notepad++ چطور میشه فاصله ی بین خطوط رو از بین برد یعنی Enter بین خطوط رو برداشت؟