ایجاد افکت های زیبا و درج قابلیت ها از فاکتورهای اصلی در طراحی سایت می باشد که همواره مورد توجه کسب وکارها در طراحی وب سایت قرار می گیرد. نمای زیبای صفحه وب سایت موجب جلب توجه کاربران می شود که به واسط آن منجر به جذب ترافیک می شود که درسئو سایت اثرگذار می باشد. متحرک سازی برخی از متن ها تغییر در رنگ آنها تمامی افکت هایی است که موجب جذب توجه کاربر می شود. بدین وسیله می توانید از قابلیت های زبان های مختلف بهره گیرید. اسکریپ های جاوا یکی از پرکاربردترین زبان ها در طراحی سایتمی باشد. در اینجا مثالی از این ایفکت را درج نموده ایم که در آن متن با استفاده از اسکریپ های جاوا در رنگ متن تغییر ایجاد می شود.
<h2><script language="JavaScript1.2"> var message="Welcome to Dynamic Drive!"var neonbasecolor="gray"var neontextcolor="yellow"var flashspeed=100 //in milliseconds var n=0if (document.all||document.getElementById){document.w rite('<font color="'+neonbasecolor+'">')for (m=0;m<message.length;m++)document.write('<span id="neonlight'+m+'">'+message.charAt(m)+'</span>')document.write('</font>')}elsedocument.write(message) function crossref(number){var crossobj=document.all? eval("document.all.neonlight"+number) : document.getElementById("neonlight"+number)return crossobj} function neon(){ //Change all letters to base colorif (n==0){for (m=0;m<message.length;m++)//eval("document.all.neonlight"+m).style.color=neonb asecolorcrossref(m).style.color=neonbasecolor} //cycle through and change individual letters to neon colorcrossref(n).style.color=neontextcolor if (n<message.length-1)n++else{n=0clearInterval(flashing)setTimeout("be ginneon()",1500)return}} function beginneon(){if (document.all||document.getElementById)flashing=se tInterval("neon()",flashspeed)}beginneon() </script></h2>
به آسانی به واسط اسکریپ های جاوا این امکان را در طراحی سایت خود ایجاد نمایید و زیبایی قابل توجهی را در طراحی وب سایت خود ایجاد نمایید که در ترافیک سایت شما و به موجب آن در بهینه سازی سایت اثرگذار خواهد بود.منبع: طراحی سایت و تغییر رنگ متن با اسکریپ