از این ایکون هاهم میخوام درست کنم چجوریه شات:

یکی بگه چجوریه خیلی ضروریه از دیروز از هرکی میپرسم یچیزی واسه خودش میگه