قالب به طور پیش فرض از xml پیش فرض برای خودش یه نمومه میسازه
قفل شد.